บัญชีผู้ใช้


กำหนดการ


2 May 2017

ช่วงเวลา รายละเอียด
13:00 น. - 16:30 น.

- นักเรียนและคณะครูเดินทางมาถึงมหาวิทยาลัยขอนแก่น

- นักเรียนและผู้ดูแลลงทะเบียน

- นักเรียนติดโปสเตอร์ ณ ศุนย์ประชุมอเนกประสงค์กาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยขอนแก่น

15:00 น. - 18:30 น. เข้าที่พัก
18:30 น. - 20:00 น. รับประทานอาหารเย็น ณ ตลาดต้นตาล
20:00 น. - 06:00 น. พักผ่อนตามอัธยาศัย

3 May 2017

ช่วงเวลา รายละเอียด
06:00 น. - 08:00 น. รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม
08:30 น. - 10:20 น.

- พิธีเปิด ณ ศูนย์ประชุมเอนกประสงค์กาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยขอนแก่น

- กล่าวต้อนรับ (พร้อมนำเสนอวีดิทัศน์)

- กล่าวรายงาน

- กล่าวเปิดกิจกรรม " 7th SCiUS Forum"

- ปาฐกถาพิเศษ โดยวิทยากรพิเศษ
10:20 น. - 10:30 น. รับประทานอาหารว่าง
10:30 น. - 12:00 น.

- สำหรับนักเรียนและครู

   บรรยาพิเศษ โดย ดร.ทีปานิส ชาชิโย เรื่อง "Chachiyo's Formula" 

- สำหรับกรรมการตัดสินโครงงาน

   ประชุมคณะกรรมการตัดสินโครงงานวิทยาศาสตร์ ณ ห้องรับรอง

12:00 น. - 13:00 น. รับประทานอาหารกลางวัน
13:00 น. - 15:00 น.

- Poster Presentation กลุ่มที่ 1

นักเรียนนำเสนอโครงงานวิทยาศาสตร์เป็นภาษาไทย

ณ บอร์ดโปสเตอร์พร้อมตอบข้อซักถาม (15 นาที/โครงงาน) แยกตามสาขาวิชา

(นักเรียนกลุ่ม Oral Presentation ชมการนำเสนอแบบ Poster Presentation)

15:00 น. - 15:30 น. รับประทานอาหารว่าง
15:30 น. - 16:30 น.

- Poster Presentation กลุ่มที่ 2

นักเรียนนำเสนอโครงงานวิทยาศาสตร์เป็นภาษาไทย

ณ บอร์ดโปสเตอร์พร้อมตอบข้อซักถาม (15 นาที/โครงงาน) แยกตามสาขาวิชา

(นักเรียนกลุ่ม Oral Presentation ชมการนำเสนอแบบ Poster Presentation)

16:30 น. - 18:30 น.

ประชุมกรรมการตัดสินโครงงานนักเรียนกลุ่ม Poster Presentation

18:30 น. - 21:00 น. งานเลี้ยงต้อนรับ
21:00 น. - 06:00 น. เดินทางกลับที่พัก พักผ่อนตามอัธยาศัย

4 May 2017

ช่วงเวลา รายละเอียด
06:00 น. - 08:00 น. รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก
08:00 น. - 08:30 น.

นักเรียนพร้อมคณะครู เดินทางจากที่พักสู่ ชั้น 3 อาคาร 50 ปี วิศวะรวมใจ

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
08:30 น. - 09:00 น.

นักเรียนกลุ่ม Oral Presentation เตรียมความพร้อม

ณ ชั้น 3 อาคาร 50 ปี วิศวะรวมใจคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

09:00 น. - 12:00 น.

- Oral Presentation ณ ชั้น 3 อาคาร 50 ปี วิศวะรวมใจคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

นักเรียนนำเสนอโครงงานวิทยาศาสตร์เป็นภาษาอังกฤษ

พร้อมตอบข้อซักถาม (20-25 นาที/โครงงาน) แยกห้องตามสาขา

(นักเรียนกลุ่ม Poster Presentation ชมการนำเสนอแบบ Oral Presentation)

12:00 น. - 13:00 น. รับประทานอาหารกลางวัน
13:00 น. - 17:00 น.

- Oral Presentation (ต่อ)

นักเรียนนำเสนอโครงงานวิทยาศาสตร์เป็นภาษาอังกฤษ

พร้อมตอบข้อซักถาม (20-25 นาที/โครงงาน) แยกห้องตามสาขา

(นักเรียนกลุ่ม Poster Presentation ชมการนำเสนอแบบ Oral Presentation)

17:00 น. - 18:00 น.

- นักเรียยนและคณะครู พักผ่อนตามอัธยาศัย/เตรียมตัวร่วมงานเลี้ยงรับรอง

- คณะกรรมการตัดสินโครงงาน ประชุมตัดสินโครงงานวิทยาศาสตร์
18:00 น. - 22:00 น. งานเลี้ยงพิธีปิดและมอบรางวัล ณ โรงแรมที่พัก

5 May 2017

ช่วงเวลา รายละเอียด
07:00 น. - 08:00 น. รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก
09:00 น. - 12:00 น. ออกเดินทางทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้
12:00 น. - 13:00 น. รับประทานอาหารกลางวัน
13:00 น. - 15:00 น. ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ (ต่อ) 
15:00 น. - 06:00 น. พักผ่อนตามอัธยาศัย / เดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ