บัญชีผู้ใช้


กำหนดการ


2 May 2018

ช่วงเวลา รายละเอียด
09:00 น. - 10:00 น.

ต้อนรับคณะเข้าร่วมงาน ณ สนามบินหาดใหญ่ (มีรถรับส่ง)

10:00 น. - 12:00 น.

เข้าที่พัก ณ โรงแรมหรรษา เจ.บี. อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

รับกุญแจเข้าที่พัก ห้องลอบบี้ ห้องหาดใหญ่ ห้องเกาะยอ

11:00 น. - 13:30 น.

นักเรียนพร้อมคณะครู ลงทะเบียน หน้าห้องสิรินภา

12:00 น. - 13:00 น.

รับประทานอาหารเที่ยง

    - นักเรียน ห้อง ตะกั่วป่า ชั้น M

    - ผู้ใหญ่ ห้อง ปรารถนา ชั้น L

13:30 น. - 14:45 น.

พิธีเปิด ห้องสิรินภา

14:45 น. - 15:00 น.

รับประทานอาหารว่าง

15:00 น. - 17:00 น.

บรรยายพิเศษ โดย ดร.ณัฐพงศ์ นิธิอุทัย

17:00 น. - 18:00 น.

ประชุมกรรมการตัดสินโครงงานวิทยาศาสตร์ ห้อง สงขลา

17:00 น. - 18:00 น.

ประชุมครูหรือผู้ดูแลนักเรียนเพื่อชี้แจงการนำเสนอโครงงานวิทยาศาสตร์ ห้อง สิรินภา

18:00 น. - 19:00 น.

คณะกรรมการตัดสินโครงงาน Oral ประชุมกลุมย่อย ห้อง สงขลา

18:00 น. - 20:00 น.

รับประทานอาหารเย็น

   - นักเรียน ห้องตะกั่วป่า

   - ผู้ใหญ่ ห้อง ปราถนา

20:00 น. - 22:00 น.

นักเรียนติดโปสเตอร์โครงงานวิทยาศาสตร์ ห้องสิรินภา


3 May 2018

ช่วงเวลา รายละเอียด
07:00 น. - 08:30 น.

รับประทานอาหารเช้า

         - นักเรียน ห้องไดนาสตี้

         - ผู้ใหญ่ ห้อง ปาล์มพอร์ต

08:30 น. - 10:30 น.

Poster presentation นักเรียนนำเสนอโครงงานวิทยาศาสตร์ (ชุดที่ 1)
ห้อง สิรินภา บริเวณหน้าห้องทองเอก และบริเวณห้องที่ต่อกับห้องทองเอก

10:30 น. - 10:45 น.

รับประทานอาหารว่าง

10:45 น. - 12:00 น.

Poster presentation นักเรียนนำเสนอโครงงานวิทยาศาสตร์ (ชุดที่ 2)
ห้อง สิรินภา บริเวณหน้าห้องทองเอก และบริเวณห้องที่ต่อกับห้องทองเอก

12:00 น. - 13:00 น.

รับประทานอาหารเที่ยง

13:00 น. - 15:00 น.

Poster presentation นักเรียนนำเสนอโครงงานวิทยาศาสตร์ (ชุดที่ 3)
ห้อง สิรินภา บริเวณหน้าห้อง และบริเวณห้องที่ต่อกับห้องตะกั่วป่า

15:00 น. - 15:15 น.

รับประทานอาหารว่าง

15:15 น. - 18:30 น.

คณะกรรมการ ประชุมสรุปผลการตัดสินโครงงานวิทยาศาสตร์ (Poster)

ห้อง สงขลา / นักเรียนและผู้เข้าร่วมพักผ่อนตามอัธยาศัย

18:00 น. - 20:00 น.

รับประทานอาหารเย็น

     - นักเรียน ห้องตะกั่วป่า

     - ผู้ใหญ่ ห้อง ปราถนา


4 May 2018

ช่วงเวลา รายละเอียด
07:00 น. - 08:00 น.

รับประทานอาหารเช้า

     - นักเรียน ห้องไดนาสตี้

     - ผู้ใหญ่ ห้อง ปาล์มพอร์ต

08:00 น. - 10:30 น.

Oral Presentation นักเรียนนำเสนอโครงงานวิทยาศาสตร์

     - สาขา เคมี 1 ห้อง จุติ A

     - สาขา เคมี 2 ห้อง จุติ B

     - สาขา ฟิสิกส์และดาราศาสตร์  ห้อง หาดใหญ่

     - สาขา คณิตศาสตร์และสถิติ ห้อง เกาะยอ

     - สาขา เทคโนโลยีและคอมพิวเตอร์ ห้อง ทองเอก

     - สาขา ชีววิทยาและความหลากหลายทางชีวภาพ 1 ห้อง ตะกั่วป่า A

     - สาขา ชีววิทยาและความหลากหลายทางชีวภาพ 2 ห้อง ตะกั่วป่า B

     - สาขา วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมและนิเวศวิทยา ห้อง สงขลา

10:30 น. - 10:45 น.

รับประทานอาหารว่าง

10:45 น. - 12:00 น.

Oral Presentation (ต่อ)

12:00 น. - 13:00 น.

รับประทานอาหารเที่ยง


13:00 น. - 14:45 น.

Oral Presentation (ต่อ)

14:45 น. - 15:00 น.

รับประทานอาหารว่าง

15:00 น. - 17:00 น.

Oral Presentation (ต่อ)

17:00 น. - 18:30 น.

คณะกรรมการ ประชุมสรุปการตัดสินโครงงานวิทยาศาสตร์ (Oral)

ห้อง นำเสนอโครงาน

18:30 น. - 22:00 น.

พิธีปิด ประกาศและมอบรางวัล และงานเลี้ยง / การแสดง

ห้อง สรินภา


5 May 2018

ช่วงเวลา รายละเอียด
07:00 น. - 08:30 น.

รับประทานอาหารเช้า

     - นักเรียน ห้องไดนาสตี้

     - ผู้ใหญ่ ห้อง ปาล์มพอร์ต

08:30 น. - 00:00 น.

เดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ (มีรถรับส่งสนามบิน ตามรอบเวลา)

23:00 น. - 00:00 น.

หมายห้อง

1. ห้องอำนวยการกระทรวงวิทย์ ห้องเสน่จันทร์

2. ห้องอำนวยการคณะดำเนินงาน ห้องเจียระไน

3. ห้องอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม