บัญชีผู้ใช้


กำหนดการ


2 May 2017

ช่วงเวลา รายละเอียด
12:00 น. - 14:00 น. เข้าที่พัก ณ โรงแรมเจริญธานี
14:00 น. - 16:30 น.

นักเรียนพร้อมคณะครู ลงทะเบียน พร้อมรับอาหารว่างและเครื่องดื่ม

ณ ศูนย์ประชุมอเนกประสงค์กาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยขอนแก่น
14:00 น. - 17:30 น.

- สำหรับนักเรียนกลุ่ม Poster Presentation

ลงทะเบียนโปสเตอร์และติดโปสเตอร์

- สำหรับนักเรียนกลุ่ม Oral Presentation

ลงไฟล์นำเสนอและทดสอบไฟล์การนำเสนอผลงาน

ณ ศูนย์ประชุมอเนกประสงค์กาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยขอนแก่น

17:30 น. - 18:00 น. เดินทางไปตลาดต้นตาล
18:00 น. - 20:00 น. รับประทานอาหารเย็น ณ ตลาดต้นตาล
20:00 น. - 06:00 น. พักผ่อนตามอัธยาศัย

3 May 2017

ช่วงเวลา รายละเอียด
06:30 น. - 08:00 น. รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมเจริญ
07:30 น. - 08:30 น.

- สำหรับนักเรียนพร้อมคณะครู

เดินทางจากที่พักสู่ ศูนย์ประชุมอเนกประสงค์กาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัย

- สำหรับผู้บริหาร และคณะกรรมการ

ลงทะเบียน ณ ศูนย์ประชุมอเนกประสงค์กาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยขอนแก่น

09:00 น. - 10:00 น.

พิธีเปิด ณ ศูนย์ประชุมเอนกประสงค์กาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยขอนแก่น

- กล่าวต้อนรับ (พร้อมนำเสนอวีดิทัศน์)

โดย ผู้บริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่น

- กล่าวรายงาน

โดย นางสาวฉัตต์ธิดา บุญโต

ผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมการพัฒนากำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์

สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

- กล่าวเปิดกิจกรรม " 7th SCiUS Forum"

โดย นายสมชาย เทียมบุญประเสริฐ

รองปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

10:00 น. - 10:15 น. รับประทานอาหารว่าง
10:15 น. - 11:45 น.

- สำหรับนักเรียนและครู

   บรรยาพิเศษ โดย ดร.ทีปานิส ชาชิโย เรื่อง "Chachiyo's Formula" 

- สำหรับกรรมการตัดสินโครงงาน

   ประชุมคณะกรรมการตัดสินโครงงานวิทยาศาสตร์ ณ ห้องรับรอง

11:45 น. - 13:00 น. รับประทานอาหารกลางวัน
13:00 น. - 15:00 น.

- Poster Presentation กลุ่มที่ 1

นักเรียนนำเสนอโครงงานวิทยาศาสตร์เป็นภาษาไทย

ณ บอร์ดโปสเตอร์พร้อมตอบข้อซักถาม (15 นาที/โครงงาน) แยกตามสาขาวิชา

(นักเรียนกลุ่ม Oral Presentation ชมการนำเสนอแบบ Poster Presentation)

14:30 น. - 14:45 น. รับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม
14:45 น. - 16:30 น.

- Poster Presentation กลุ่มที่ 2

นักเรียนนำเสนอโครงงานวิทยาศาสตร์เป็นภาษาไทย

ณ บอร์ดโปสเตอร์พร้อมตอบข้อซักถาม (15 นาที/โครงงาน) แยกตามสาขาวิชา

(นักเรียนกลุ่ม Oral Presentation ชมการนำเสนอแบบ Poster Presentation)

16:30 น. - 18:30 น.

ประชุมกรรมการตัดสินโครงงานนักเรียนกลุ่ม Poster Presentation

17:30 น. - 18:00 น. นักเรียนเดินทางไปรับประทานอาหารเย็น
18:00 น. - 21:00 น. รับประทานอาหารเย็น
21:00 น. - 06:00 น. เดินทางกลับที่พัก พักผ่อนตามอัธยาศัย

4 May 2017

ช่วงเวลา รายละเอียด
06:30 น. - 07:30 น. รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมเจริญธานี
07:30 น. - 08:00 น.

นักเรียนพร้อมคณะครู เดินทางจากที่พักสู่ ชั้น 3 อาคาร 50 ปี วิศวะรวมใจ

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
08:00 น. - 08:30 น.

- สำหรับนักเรียนกลุ่ม Oral Presentation

เตรียมความพร้อม และลงทะเบียนนำเสนอผลงาน

ณ ชั้น 3 อาคาร 50 ปี วิศวะรวมใจคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

- สำหรับกรรมการตัดสินโครงงาน Oral Presentation

ประชุมกรรมการตัดสินโครงงานวิทยาศาสตร์

ณ ห้องรับรอง ชั้น 3 อาคาร 50 ปี วิศวะรวมใจคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

08:30 น. - 10:30 น.

Oral Presentation

ณ ชั้น 3 อาคาร 50 ปี วิศวะรวมใจคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

นักเรียนนำเสนอโครงงานวิทยาศาสตร์เป็นภาษาอังกฤษ

พร้อมตอบข้อซักถาม (20-25 นาที/โครงงาน) แยกห้องตามสาขา

(นักเรียนกลุ่ม Poster Presentation ชมการนำเสนอแบบ Oral Presentation)

10:30 น. - 10:45 น. รับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม
10:45 น. - 12:00 น.

Oral Presentation

ณ ชั้น 3 อาคาร 50 ปี วิศวะรวมใจคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

นักเรียนนำเสนอโครงงานวิทยาศาสตร์เป็นภาษาอังกฤษ

พร้อมตอบข้อซักถาม (20-25 นาที/โครงงาน) แยกห้องตามสาขา

(นักเรียนกลุ่ม Poster Presentation ชมการนำเสนอแบบ Oral Presentation)

12:00 น. - 13:00 น. รับประทานอาหารกลางวัน
13:00 น. - 14:30 น.

Oral Presentation (ต่อ)

นักเรียนนำเสนอโครงงานวิทยาศาสตร์เป็นภาษาอังกฤษ

พร้อมตอบข้อซักถาม (20-25 นาที/โครงงาน) แยกห้องตามสาขา

(นักเรียนกลุ่ม Poster Presentation ชมการนำเสนอแบบ Oral Presentation)

14:30 น. - 14:45 น. รับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม
14:45 น. - 16:30 น.

Oral Presentation (ต่อ)

นักเรียนนำเสนอโครงงานวิทยาศาสตร์เป็นภาษาอังกฤษ

พร้อมตอบข้อซักถาม (20-25 นาที/โครงงาน) แยกห้องตามสาขา

(นักเรียนกลุ่ม Poster Presentation ชมการนำเสนอแบบ Oral Presentation)

16:30 น. - 17:30 น.

- สำหรับนักเรียนและคณะครู

เดินทางกลับที่พัก และเตรียมตัวร่วมงานเลี้ยงรับรอง

- สำหรับคณะกรรมการตัดสินโครงงาน

ประชุมตัดสินโครงงานวิทยาศาสตร์

17:30 น. - 22:00 น.

พิธีมอบรางวัล ปาฐกถาพิเศษ และกล่าวปิดกิจกรรม

ณ ห้องศรีจันทร์บอลรูม เรื่อง วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม กับ Thailand 4:0

โดย รศ.สรนิต ศิลธรรม

ปลัดกระทรวงวิทยาสาสตร์และเทคโนโลยี


5 May 2017

ช่วงเวลา รายละเอียด
06:00 น. - 08:00 น. รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก
07:00 น. - 12:00 น. ออกเดินทางทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้
12:00 น. - 13:00 น. รับประทานอาหารกลางวัน
13:00 น. - 15:00 น. ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ (ต่อ) 
15:00 น. - 06:00 น. พักผ่อนตามอัธยาศัย / เดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ