บัญชีผู้ใช้


โครงงานทั้งหมดรหัส สาขาวิชา ชื่อโครงงาน
OC_01_11 สาขาเคมี การเปรียบเทียบคุณสมบัติของแลกไทด์ที่สังเคราะห์จากแลกติกแอซิดของแต่ละแหล่งผลิต (Comparison of the properties of L-lactide monomer synthesized from L-lactic acid with two manufacturers)
OB2_01_01 สาขาชีววิทยาและความหลากหลายทางชีวภาพ - (Shelf-life extension of cut Marigold flowers using shiitake soaking water)
PB1_01_01 สาขาชีววิทยาและความหลากหลายทางชีวภาพ การคัดแยกจุลินทรีย์จากปุ่มกดลิฟต์ (Isolation of microbiota from elevator buttons.)
PB2_01_01 สาขาชีววิทยาและความหลากหลายทางชีวภาพ การพัฒนาเจลสารสกัดรังไหมเพื่อการยับยั้งแบคทีเรียก่อโรคบริเวณผิวหนัง (Development of Cocoon Extract Gel to Inhibit Bacteria causing Skin Disease)
OP_01_08 สาขาฟิสิกส์และดาราศาสตร์ - (Searching for the addition exoplanet in GJ1214b system using the transit timing variation technique)
PP2_01_01 สาขาฟิสิกส์และดาราศาสตร์ ความสัมพันธ์ระหว่างซี่ล้อเกวียนและการปรับเดือนแปดสองหน (-)
PP1_01_01 สาขาฟิสิกส์และดาราศาสตร์ การผลิตไฟฟ้าจากคลื่นเสียง (-)
PP1_01_02 สาขาฟิสิกส์และดาราศาสตร์ การสั่นตรงกันของเครื่องเคาะจังหวะ (Synchronization of metronome. )
PP2_01_02 สาขาฟิสิกส์และดาราศาสตร์ การศึกษาลักษณะของแม่เหล็กเหลวที่เกิดขึ้นภายใต้อิทธิพลของสนามแม่เหล็กที่เกิดจากแม่เหล็กถาวรรูปร่างต่างๆ (A Study of Behavior of Ferrofluid Under The Influence of Magnetic Field from Various Permanent Magnet Shapes)
OE_01_03 สาขาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมและนิเวศวิทยา การบำบัดสี Congo Red โดยแบคทีเรีย DermacoccusabyssiMT1.1 (Removal of Congo Red dye by DermacoccusabyssiMT1.1)
OM_01_09 สาขาคณิตศาสตร์และสถิติ - (Geometry in Illusion)
PM1_01_01 สาขาคณิตศาสตร์และสถิติ พฤติกรรมการติดต่อสื่อสารผ่านอินเทอร์เน็ต ของนักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (-)
OT_01_07 สาขาเทคโนโลยีและคอมพิวเตอร์ สมบัติของสามจำนวนพีทาโกรัสและการนำไปใช้ (Properties of Pythagorean Triples and Applications)
OC_03_12 สาขาเคมี การพัฒนาไฮรโดรเจลโดยใช้โปรตีนเซราซินจากรังไหมเหลือใช้ (Develop hydrogel with Sericin protein excerpt from useless cocoon )
OB2_03_02 สาขาชีววิทยาและความหลากหลายทางชีวภาพ การศึกษาผลของสารสกัดจากกล้วยน้ำว้าต่อการยับยั้งการเจริญของเชื้อแบคทีเรียก่อให้เกิดฟันผายพันธุ์ Streptococcus Mutans (Inhibitory effect of Musa ABB CV. Kluai “Namwa” extract on the growth of cariogenic bacteria Streptococcus mutans)
PB1_03_04 สาขาชีววิทยาและความหลากหลายทางชีวภาพ การพัฒนาเครื่องอิเล็กโทรโฟเรซีสอยางงายโดยใชวัสดุในครัวเรือน (Household Gel Electrophoresis Development)
OB1_03_08 สาขาชีววิทยาและความหลากหลายทางชีวภาพ การถนอมตัวอย่างเชื้อราผิวหนังบนสไลด์แก้วด้วยสารละลายผสมของสารละลายร้อยละ 10 โพแทสเซียมไฮดรอกไซด์กับกลีเซอรอล (Preservation of superficial fungal skin infection specimens on glass slide using Potassium hydroxide(KOH) and Glycerol)
PB1_03_05 สาขาชีววิทยาและความหลากหลายทางชีวภาพ การเปรียบเทียบการตรวจหาเชื้อราบนผิวหนังด้วยสีย้อมชิคาโก้สกาย บลู 6 บี ในร้อยละ 10 โพแทสเซียมไฮดรอกไซด์กับร้อยละ 10 โพแทสเซียมไฮดรอกไซด์ โดยนักเรียนโรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร (Comparative study on detection of superficial fungus infections between contrast stain chicago sky blue 6 B in 10 % potassium hydroxide and 10 % potassium hydroxide by high school students of Naresuan University Demonstration School )
PB2_03_04 สาขาชีววิทยาและความหลากหลายทางชีวภาพ การใช้สีผสมอาหารทดแทนสีย้อมในเทคนิคอิเล็กโตรโฟรีซิส (Food dye in electrophoresis)
PB1_03_06 สาขาชีววิทยาและความหลากหลายทางชีวภาพ ศักยภาพของสารสกัดจากพืชวงศ Moraceae ตอการควบคุมการงอกและ การเจริญเติบโตของหญาขาวนก (potential of extracts of Moraceae to controlling germination and growth of Echinochloa colona(L.) Link. )
PB2_03_05 สาขาชีววิทยาและความหลากหลายทางชีวภาพ การลดความเป็นพิษจากกระบวนการย่อยทางธรรมชาติ (Detoxification by simple Bio-transformation)
PP1_03_04 สาขาฟิสิกส์และดาราศาสตร์ การพัฒนาระบบควบคุมการปิด-เปิดเครื่องใช้ไฟฟ้า (Developing Smart Home to control lighting-switch in house from android phone )
PP2_03_04 สาขาฟิสิกส์และดาราศาสตร์ การใช้ใยกล้วยสำหรับการพัฒนาวัสดุดูดซับเสียงที่มีราคาประหยัด (Utilization of banana fibers for a low cost sound absorption material development)
OP_03_13 สาขาฟิสิกส์และดาราศาสตร์ การประดิษฐ์เเบบจำลองเครื่องวิเคราะห์ค่านำความร้อนที่มีราคาประหยัด (Simulation Invention of an Inexpensive Cost Thermal Conductivity Analyzer)
PP1_03_05 สาขาฟิสิกส์และดาราศาสตร์ รองเท้าสร้างความอบอุ่นสำหรับผู้ป่วยเบาหวาน (Electric warm footwear for Diabetics)
PM2_03_02 สาขาคณิตศาสตร์และสถิติ การวางนัยทั่วไปของลําดับลูคัสและสมบัติบางประการ (The k-lucas sequence and some properties)
OM_03_03 สาขาคณิตศาสตร์และสถิติ การวางนัยทั่วไปของลําดับฟโบนักชีและสมบัติบางประการ (The k-Fibonacci sequence and some properties)
OT_03_09 สาขาเทคโนโลยีและคอมพิวเตอร์ เครื่องตรวจจับการหลับใน (Falling asleep at the wheel detector)
OC_06_01 สาขาเคมี การทดสอบนิกเกิลปริมาณน้อยสำหรับยับยั้งการทำงานของเอนไซม์ (Enzyme Inhibition Assay for Trace Ni2+ Detection )
PC1_06_03 สาขาเคมี ผลกระทบของศักย์ไฟฟ้าในการเคลือบโลหะต่อความหนาและสมบัติการกัดกร่อนของชั้นเคลือบ ( The Effect of Electric Potential on the Metal Coating Thickness and Corrosion Properties of the Coating Layer)
OC_06_14 สาขาเคมี การควบคุมสัณฐานวิทยาของอนุภาคซิงค์ออกไซด์ด้วยสารลดแรงตึงผิวระบบผสม (Morphological control of ZnO particle using mixed surfactant-assisted template in the direct precipitation method)
PC2_06_03 สาขาเคมี คอมโพสิทชีวภาพจากยางธรรมชาติและกากมันสำปะหลัง (Biocomposite from Natural Rubber and Cassava Pulp)
OC_06_17 สาขาเคมี การศึกษาคุณสมบัติการเคลื่อนย้ายกลูโคสของเอนไซม์เบต้ากลูโคส 31 ต่อยาปฏิชีวนะ (Study of transglucosilation of antibiotics by Os9BGlu31 β-transglucosidase)
PC1_06_04 สาขาเคมี ผลของสารลดแรงตึงผิวในระบบผสมต่อวัฏภาคและสมบัติทางเชื้อเพลิงของน้ำมันเชื้อเพลิงชีวภาพที่เตรียมจากระบบไมโครอิมัลชัน (Effect of Mixed Nonionic Surfactants on Phase and Fuel Properties of Microemulsion-based Biofuel)
PC2_06_04 สาขาเคมี ว่านป่านศรนารายณ์ทดแทนเขม่าดำในยางรถยนต์ (Replacement Carbon Black in Tire by Sisal)
OB2_06_10 สาขาชีววิทยาและความหลากหลายทางชีวภาพ ความสามารถในการย่อยของข้าวที่หุงกับน้ำมันชนิดต่างๆ (Digestibility of Rice cooking with differing Types of Oil )
PB2_06_09 สาขาชีววิทยาและความหลากหลายทางชีวภาพ การสังเคราะห์อนุภาคนาโนซิลเวอร์ด้วยวิธีที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมสำหรับผลิตผงซักฟอกยับยั้งแบคทีเรีย (Eco-friendly Synthesis of Silver Nanoparticle for Producing Antibacterial Detergent )
OB1_06_06 สาขาชีววิทยาและความหลากหลายทางชีวภาพ ผลของการใช้กรดและแอลกอฮอร์ในการปรับปรุงสมบัติทางกายภาพและทางเคมีของแป้งข้าวเจ้าและแป้งมันสำปะหลัง (Effect of Acid-alcohol Treatment on the Physico-chemical Properties of Rice and Tapioca Starch)
OB2_06_08 สาขาชีววิทยาและความหลากหลายทางชีวภาพ การศึกษาเครื่องหมายโมเลกุล Inter-simple sequence repeat (ISSR) เพื่อบ่งชี้ลักษณะต้านทานราแป้งในถั่วเขียว (Selection of resistant backcross progenies using an inter-simple sequence repeat (ISSR) marker linked to the powdery mildew resistance gene in mungbean)
PP2_06_06 สาขาฟิสิกส์และดาราศาสตร์ เครื่องจักรกลความร้อนขับเคลื่อนด้วยโลหะจำรูป NiTi (Heat Engine driven by the NiTi Shape Memory Alloy)
PP2_06_07 สาขาฟิสิกส์และดาราศาสตร์ การวิเคราะห์คลื่นสมองขณะฟังเพลงระหว่างทำกิจกรรม (Analysis of Brain Wave during Music Listening and Performing other Activities)
PP1_06_07 สาขาฟิสิกส์และดาราศาสตร์ การสร้างเครื่องชั่งความละเอียดสองตำแหน่งจากการใช้แรงเสียดทานสถิต (Construction of a two-digit-precision scale by using static friction)
PM1_06_04 สาขาคณิตศาสตร์และสถิติ เมทริกซ์และดีเทอร์มิแนนต์ (Matrix and Determinant)
OM_06_07 สาขาคณิตศาสตร์และสถิติ การพิสูจน์เอกลักษณ์ฟีโบนัชชีผ่านการปูกระเบื้อง (Proving Fibonacci identities via tiling)
OM_06_11 สาขาคณิตศาสตร์และสถิติ การหาผลบวกของกำลังจำนวนเต็มโดยใช้เเคลคูลัสเชิงอันตะ (Using the Finite Calculus to Evaluate Sums of Powers)
PT1_06_02 สาขาเทคโนโลยีและคอมพิวเตอร์ การศึกษาค่าคงที่ PID สำหรับการเคลื่อนที่ตามเส้นของหุ่นยนต์ (Study of Proper PID Constants for Line-following Robot)
OT_06_03 สาขาเทคโนโลยีและคอมพิวเตอร์ การนับจำนวนโคโลนีจุลินทรีย์ด้วยการประมวลผลภาพ โดยใช้โปรแกรม MATLAB (Colony counting by image processing using MATLAB)
OT_06_05 สาขาเทคโนโลยีและคอมพิวเตอร์ โปรแกรมตรวจจับใบหน้าจากอัลกอริทึม K-Nearest Neighbor (Face detection program from K-Nearest Neighbor)
PC1_05_02 สาขาเคมี การสลายเมทิลีนบลูโดยใช้วัสดุไฮบริดคอปเปอร์ออกไซด์ – สเมคไทต์ (Photodegradation of methylene blue using copper oxide – smectite hybrid as catalysts)
OB1_05_02 สาขาชีววิทยาและความหลากหลายทางชีวภาพ การโคลนและการแสดงออกของยีนฟรุกโตส-1,6-บิสฟอสเฟตอัลโดเลส ไอโซฟอร์ม 2 ของพยาธิใบไม้ตับ (Cloning and expression of fructose-1,6-bisphosphatealdolase isoform 2 of Opisthorchis viverrini)
OB2_05_04 สาขาชีววิทยาและความหลากหลายทางชีวภาพ การแยกและศึกษาคุณสมบัติของเชื้อรา Colletotrichum spp. สายพันธุ์ที่ไม่ก่อให้เกิดโรครุนแรงที่แยกได้จากผลพริก (Isolation and characterization of avirulent strains of Colletotrichum spp. isolated from chilli)
OB1_05_14 สาขาชีววิทยาและความหลากหลายทางชีวภาพ เปรียบเทียบวิธีการฆ่าเชื้อในอาหารสูตร MS ระหว่างการใช้สารฆ่าเชื้อและการใช้แรงดันไอน้ำ (Comparison of sterilization methods in solid media between using disinfectants and autoclave)
PP1_05_06 สาขาฟิสิกส์และดาราศาสตร์ การศึกษาการเคลื่อนที่ของลูกเหล็กในกลีเซอรีน (Study of Metal bullet's Motion in Glycerin)
OP_05_16 สาขาฟิสิกส์และดาราศาสตร์ การพัฒนาความแม่นยำของการศึกษาภูเขาบนดวงจันทร์โดยวิธีของกาลิเลโอ (An accuracy improvement of Galileo’s method to measure mountains on the Moon)
OE_05_01 สาขาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมและนิเวศวิทยา โครงงานการสะสมโลหะหนักในราก ลำต้น และใบ ของข้าวไรซ์เบอร์รี่ (Heavy Metal Accumulation in roots, stems and leaves of Riceberry)
PE1_05_02 สาขาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมและนิเวศวิทยา การประมาณความหนาแน่นประชากรของผีเสื้อหนอนคูนธรรมดา (Catopsilia pomona) ในมหาวิทยาลัยขอนแก่นโดยวิธีเส้นสำรวจและวิธีการทำเครื่องหมายแล้วจับคืน (Estimation population density of the lemon migrant butterfly (Catopsilia pomona) in Khon Kaen University by mark-recapture method and line transect method)
PM2_05_03 สาขาคณิตศาสตร์และสถิติ เอกลักษณ์เพิ่มเติมของจำนวนk-Jacobsthal (Further identities of k-Jacobsthal numbers)
PM1_05_03 สาขาคณิตศาสตร์และสถิติ การกระจายพหุนามส่วนกลับจากx^n+1/x^n ให้อยู่ในรูป x+1/x (Distribution from the polynomial x ^ n + 1 / x ^ n in the form x + 1 / x.)
OM_05_05 สาขาคณิตศาสตร์และสถิติ สมบัติเพิ่มเติมของจำนวนฟิโบนัชชี-เค (Some properties of k-Fibonacci numbers)
OM_05_10 สาขาคณิตศาสตร์และสถิติ การหาผลเฉลยของสมการไดโอแฟนไทน์ 〖15〗^x+〖15〗^2s n^y=z^2t โดยที่ s,t,n เป็นจำนวนเต็มบวกหรือศูนย์ และ n≡5(mod20) (On the Diophantine equation 〖15〗^x+〖15〗^2s n^y=z^2t where s,t,n are non-negative integers and n≡5(mod20))
PT1_05_01 สาขาเทคโนโลยีและคอมพิวเตอร์ ระบบตรวจจับและติดตามวัตถุที่เคลื่อนไหว โดยใช้เซ็นเซอร์ตรวจจับการเคลื่อนไหวสำหรับหุ่นยนต์ภายในบ้าน (Detection and following system of moving object by using PIR sensors for household robot)
PT2_05_01 สาขาเทคโนโลยีและคอมพิวเตอร์ การใช้เทคโนโลยีออกเมนเต็ดเรียลลิตีเพื่อการนำทางในหมู่อาคาร (Application of Augmented Reality Technology for navigation in building complex )
OT_05_13 สาขาเทคโนโลยีและคอมพิวเตอร์ โปรแกรมจำลองการเคลื่อนที่รายวันของวัตถุท้องฟ้า (Diurnal motion of celestial objects simulation)
PC2_04_02 สาขาเคมี การเตรียม และการเร่งปฏิกิริยาเชิงแสง ของคอปเปอร์(II) ออกไซด์ และคอปเปอร์(II) ออกไซด์-ซิลิกอนไดออกไซด์ คอร์เชลล์ (Preparation and photocatalytic activity of copper(II) oxide and copper(II) oxide-silicon dioxide core-shell)
OB1_04_13 สาขาชีววิทยาและความหลากหลายทางชีวภาพ การตรวจสอบคุณภาพน้ำบริโภคทางจุลินทรีย์และการทดสอบการดื้อยาปฏิชีวนะภายในมหาวิทยาลัยขอนแก่น (Microbial determination of drinking water and investigation antibiotic resistant in KKU )
PB2_04_06 สาขาชีววิทยาและความหลากหลายทางชีวภาพ ประสิทธิภาพเชื้อราอาร์บัสคูลาร์ ไมคอไรซาที่มีผลต่อการเจริญเติบโตของมะเขือเทศพันธุ์ลูกท้อภายใต้สภาวะการจำกัดการให้น้ำ (The impact of arbuscular mycorrhizal fungi on the growth of plum tomato under water limitation )
PB2_04_07 สาขาชีววิทยาและความหลากหลายทางชีวภาพ การผลิตโยเกิร์ตโดยใช้ข้าวแดงที่ผลิตจากเชื้อรา Monascus purpureus 3541 เป็นส่วนผสม (Production of yogurt supplemented with red yeast rice from Monascus purpureus 3541 )
PB2_04_08 สาขาชีววิทยาและความหลากหลายทางชีวภาพ การจัดทำเอกลักษณ์และการจัดกลุ่มพันธุกรรมข้าวดำพันธุ์พื้นเมือง (Morphological characterization of some Thai colored indigenous upland rice)
PB1_04_07 สาขาชีววิทยาและความหลากหลายทางชีวภาพ การแยกและคัดเลือกเชื้อจุลินทรีย์ที่มีประสิทธิภาพในการย่อยสลายพลาสติกชีวภาพ (Isolation and screening of bioplastic degrading enzyme by microorganism)
PB1_04_08 สาขาชีววิทยาและความหลากหลายทางชีวภาพ การปรับปรุงคุณภาพทางจุลชีววิทยาของปลาสมฟัก หรือแหนมปลา (The microbiology Improvement quality of fermented fish)
OB2_04_05 สาขาชีววิทยาและความหลากหลายทางชีวภาพ การคัดแยกและศึกษาคุณลักษณะของแบคทีเรียต้านทานโลหะหนักต่อการสะสมโลหะหนักในเห็ด (Isolation and characterization the heavy metal tolerant bacteria on heavy metal accumulation in mushroom)
PB1_04_09 สาขาชีววิทยาและความหลากหลายทางชีวภาพ การคัดเลือกแบคทีเรียกรดแลกติกที่มีคุณสมบัติเป็นโปรไบโอติกจากอุจจาระเด็ก (Isolation and characterization of potential probiotic lactic acid bacteria isolated from infant feces)
OP_04_15 สาขาฟิสิกส์และดาราศาสตร์ หลักการเเตกของฝักส้มกบ (Dehiscence of Creeping woodsorel's fruit capsule)
PP2_04_05 สาขาฟิสิกส์และดาราศาสตร์ การศึกษาการผลิตความต่างศักย์ไฟฟ้าจากแผ่นเพียโซอิเล็กทริก (Study of voltage production from plates of piezoelectric)
PE2_04_02 สาขาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมและนิเวศวิทยา การปรับปรุงคุณภาพน้ำโดยการใช้สารละลายผงแป้งจากเมล็ดขนุนร่วมกับเมล็ดมะรุม (The Improving Water Quality by Using a Solution of Powdered Moringa Seeds and Jackfruit Seeds.)
PE1_04_01 สาขาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมและนิเวศวิทยา เตาเผากระดาษเงินกระดาษทองลดมลพิษ (Silver and gold paper burner for pollution reduction )
OM_04_01 สาขาคณิตศาสตร์และสถิติ ตัวแบบเชิงคณิตศาสตร์ของการไหลของน้ำ (Mathematical Model of Water Flow)
OM_04_04 สาขาคณิตศาสตร์และสถิติ เซตซ้อนในอนันต์ของรูปหลายเหลี่ยมและวงกลม (Infinitely nested set of circumscribed polygons and circles)
PC2_07_05 สาขาเคมี การหาปริมาณสารฟีนอลิกและฟลาโวนอยด์รวมและการหาฤทธิ์การต้านอนุมูลอิสระในข้าวแดงไทย (Determination of Phenolic and Flavonoid Contents and Antioxidant activities of Thai Red Rice)
PC1_07_06 สาขาเคมี การศึกษาฤทธิ์การต้านอนุมูลอิสระ สารฟีนอลิกรวม และสารฟลาโวนอยด์รวมในแมลงทอด (Determination of Antioxidant Activities, Total Phenolic and Flavoniod Content from Fried Insects)
OC_07_13 สาขาเคมี การจัดการน้ำแบตเตอรี่เก่าด้วยวิธีการตกตะกอน (Management of Lead-acid Battery Electrolyte via Precipitation Method)
PC1_07_05 สาขาเคมี กิจกรรมต้านอนุมูลอิสระของโปรตีนหยาบ และโปรตีนไฮโดรไลเสทจากดักแด้ (Antioxidant activity of silkworm pupa proteins and its protein hydrolysates)
PB1_07_11 สาขาชีววิทยาและความหลากหลายทางชีวภาพ พิษของสารสกัดหยาบจากบัวบกต่อลูกน้ำยุงลายบ้าน (Aedes aegypti L.) (Toxicity of Crude Extracts from Asiatic Pennywory to Day biting mosquito (Aedes aegypti L.))
PB2_07_10 สาขาชีววิทยาและความหลากหลายทางชีวภาพ ประสิทธิภาพของผลดีปลี, ผลพริกไทย เเละใบแมงลักคาต่อการควบคุมด้วงงวงข้าวสารในเมล็ดข้าว (Efficiency of long pepper ,pepper fruits and Mint weed leaves against rice weevil in rice grain)
PB2_07_11 สาขาชีววิทยาและความหลากหลายทางชีวภาพ ระดับความเข้มข้นที่ปลอดภัยในการใช้สารมาลาไคท์ กรีน ในการรักษาโรคจุดขาวที่เกิดจาก ปรสิต Ichthyophthirius multifiliis ในปลาทองออรันดา (Effect of The Malachite Green to Ichthyophthirius multifiliis In Oranda goldfish)
OB2_07_06 สาขาชีววิทยาและความหลากหลายทางชีวภาพ ฤทธิ์ยับยั้งแบคทีเรียของสารสกัดหยาบเห็ดที่มีฤทธิ์ทางยาชนิด Phellinus portoricensis (Antibacterial Activity of the Medicinal Mushroom species Phellinus portoricensis Crude Extract)
OB1_07_04 สาขาชีววิทยาและความหลากหลายทางชีวภาพ การทดสอบความเป็นพิษและฤทธิ์ต่อ adipogenesis ของสารสกัดจากใบมะรุมและเหง้าขมิ้นชันต่อเซลล์ 3T3-L1 fibroblasts (Cytotoxicity and effects on adipogenesis of Moringa oleifera leave and Curcuma longa rhizome extracts on 3T3-L1 fibroblast)
PB1_07_10 สาขาชีววิทยาและความหลากหลายทางชีวภาพ การสังเคราะห์อนุภาคซิลเวอร์นาโนจากแบคทีเรียกรดแลคติกที่แยกจากหน่อไม้ดอง และฤทธิ์การยับยั้งเชื้อ Staphylococcus aureus MRSA (Biosynthesis of Silver Nanoparticles by Lactic Acid Bacteria Isolated from Fermented Bamboo Shoot and Its Antibacterial Activities Against Staphylococcus aureus MRSA )
OP_07_05 สาขาฟิสิกส์และดาราศาสตร์ การผลิตน้ำอุ่นด้วยเครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนโดยลมร้อนจากเครื่องปรับอากาศ (Water heating with heat exchanger from hot air of air conditioner)
OE_07_02 สาขาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมและนิเวศวิทยา การศึกษาเบื้องต้นของการย่อยสลายพาราควอทโดยใช้ TiO2 ที่มีพื้นที่ผิวสูงเป็นตัวเร่งปฏิกิริยา (The preliminary study of paraquat degradation using high surface area TiO2 as catalyst)
OM_07_08 สาขาคณิตศาสตร์และสถิติ เอกลักษณ์และตัวผกผันบนระบบพีชคณิต (An Identity and Inverse of an Algebraic System)
PM2_07_04 สาขาคณิตศาสตร์และสถิติ การพยากรณ์พื้นที่ป่าไม้ในประเทศไทย (Forecasting of Forest Areas in Thailand)
OT_07_11 สาขาเทคโนโลยีและคอมพิวเตอร์ การใช้ข้อมูลจากดาวเทียมและเทคนิคการประมวลภาพสำหรับวิเคราะห์อุณหภูมิพื้นผิว (Using Satellite Data and Image Processing Techniques for Surface Temperature Analysis)
OC_09_06 สาขาเคมี เครื่องดื่มสุขภาพจากเปลือกมะนาว (Healthy Drink from Lime Peel )
PC1_09_09 สาขาเคมี สเปรย์ระงับกลิ่นปากสมุนไพรจากสารสกัดดอกกานพลู (Mouth deodorant as herbal spray from clove extracts)
PC2_09_07 สาขาเคมี การตรวจสอบความเข้มข้นของฟลูออไรด์โดยใช้สารเรืองแสง (Detection of fluoride ion by using fluorescence)
OC_09_15 สาขาเคมี เส้นใยนาโนพอลิเมอร์บรรจุสารสกัดจากว่านหางจระเข้เพื่อการยับยั้งการเติบโตเชื้อแบคทีเรียระหว่างพอลิไวนิลแอลกอฮอล์กับเซลลูโลสอะซิเตท (Nanofibers Polymers containing aloe vera extracted for inhibition of bacterial growth comparing between polyvinyl alcohol and cellulose acetate)
OB2_09_09 สาขาชีววิทยาและความหลากหลายทางชีวภาพ ยาอมผสมสารสกัดใบพลูเพื่อยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อจุลินทรีย์ซึ่งเป็นสาเหตุของโรคฟันผุ (Lozenge containing the extracts of betel leaf to inhibits the microorganism that cause of caries)
OB1_09_01 สาขาชีววิทยาและความหลากหลายทางชีวภาพ การศึกษากราฟีนออกไซด์ที่มีผลต่อเซลล์สร้างกระดูก (Effect of Graphene oxide to bone-forming cells)
OB2_09_07 สาขาชีววิทยาและความหลากหลายทางชีวภาพ การปรับปรุงคุณค่าทางโภชนะของวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตรด้วยวิธีทางชีวภาพเพื่อประยุกต์ใช้ในอาหารสัตว์ (Improving the nutritional value of cassava pulp for animal feed)
OB1_09_11 สาขาชีววิทยาและความหลากหลายทางชีวภาพ การคัดแยกเชื้อแบคทีเรียสำหรับผลิตกรดอินทรีย์ (Isolation of organic acid producing from bacteria)
OB2_09_03 สาขาชีววิทยาและความหลากหลายทางชีวภาพ การศึกษา growth kinetic ของเซลล์ CHO-K1 ในอาหารที่มีส่วนประกอบแตกต่างกัน (The study of growth kinetics of CHO-K1 cells in different media compositions)
OP_09_14 สาขาฟิสิกส์และดาราศาสตร์ การสร้างเครื่องผลิตกระแสไฟฟ้าเทอร์โมอิเล็กทริก (The Building of Thermoelectric Generator)
OE_09_08 สาขาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมและนิเวศวิทยา การสำรวจพรรณไม้และแมลงในพื้นที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (บางขุนเทียน) (A Study on Species of Plants and Insects in King Mongkut's University of Technology Thonburi (Bangkhuntien))
OM_09_02 สาขาคณิตศาสตร์และสถิติ การศึกษาผลเฉลยเชิงวิเคราะห์ของระบบสมการเชิงอนุพันธ์ของแบบจำลองการตัดสินใจอย่างง่าย (Mathematical analysis of a simple decision-making model)
OT_09_04 สาขาเทคโนโลยีและคอมพิวเตอร์ การออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์ของโครงการสนับสนุนการจัดตั้งห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียนโดยการกำกับดูแลของมหาวิทยาลัย สำนักงานห้องเรียนวิศว์-วิทย์ (โรงเรียนดรุณสิกขาลัย) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (Design and develop Engineering-Science Classroom (Darunsikkhalai School) under Science Classrooms in University-Affiliated School project's website)
OT_09_10 สาขาเทคโนโลยีและคอมพิวเตอร์ การพัฒนาระบบการวัดการนั่งหลังตรง (The development of a measurement system for upright sitting)
OT_09_12 สาขาเทคโนโลยีและคอมพิวเตอร์ การพัฒนาระบบความเป็นจริงเสมือนเบื้องต้น (ฺBasic development of Virtual Reality)
OC_10_09 สาขาเคมี การทำนายคุณสมบัติเชิงกลของยางพาราธรรมชาติโดยใช้แบบจำลองทางเคมีคอมพิวเตอร์ (Mechanical Properties Prediction of Cis-1,4-Polyisoprene/Carbon Nanotube Composites Investigated by Molecular Dynamics (MD) Simulations)
PB1_10_14 สาขาชีววิทยาและความหลากหลายทางชีวภาพ การคัดเลือกฟักทองชั่วรุ่นที่2เพื่อต้านทานต่อZucchini Yellow Mosaic Virus (F2 pumpkin population selection for Zucchini Yellow Mosaic Virus)
OB2_10_12 สาขาชีววิทยาและความหลากหลายทางชีวภาพ การศึกษาการต้านยาปฏิชีวนะของแบคทีเรียแกรมลบในแหล่งเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน (The study of antibiotic resistance of gram negative bacteria in aquaculture facilities in Kampheang Saen Campus, Kasetsart University)
PB2_10_14 สาขาชีววิทยาและความหลากหลายทางชีวภาพ จุลินทรีย์ปฏิปักษ์จากนาข้าวที่มีประสิทธิภาพในการยับยั้งเชื้อราโรคกาบใบแห้งในข้าว (Efficiency of antagonistic microorganisms isolated from rice field against Sheath blight disease )
OP_10_10 สาขาฟิสิกส์และดาราศาสตร์ การศึกษาลักษณะรูพรุนที่มีผลต่อประสิทธิภาพในการดูดซับเสียงของแผ่นซับเสียงที่ผลิตจากวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร (The effect of porous structure on acoustic absorption efficiency of abundant biomass-made materials. )
PP1_10_09 สาขาฟิสิกส์และดาราศาสตร์ การกำจัดสีย้อมอินทรีย์จากน้ำเสียด้วยเปลือกไข่ไก่ (Removal of Organic Dyes from Wastewater by Chicken Egg Shell)
PE2_10_07 สาขาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมและนิเวศวิทยา การประเมินลักษณะฟีโนไทป์ของรากข้าวเพื่อการหลบเลี่ยงสภาวะแวดล้อมที่ไม่เหมาะสม (Evaluation of root traits for environmental stress avoidance in rice)
OE_10_07 สาขาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมและนิเวศวิทยา ความผิดปกติของเมนตัมในตัวอ่อนริ้นน้ำจืดเพื่อเป็นตัวบ่งชี้สภาพแวดล้อมที่ถูกรบกวนในแหล่งน้ำจืด (Mentum deformities in Chironomidae (Diptera) as indicator of environmental perturbation in freshwater ponds)
PM1_10_05 สาขาคณิตศาสตร์และสถิติ อย่าแขม่วพุงนะ (don't pull in your stomach)
PC2_13_10 สาขาเคมี การทดแทนไขมันใน red velvet cupcake โดยใช้สาร carboxymethyl cellulose (Replacement of fat in red velvet cupcake by carboxymethyl cellulose )
PC1_13_12 สาขาเคมี โครงงานพลาสติกชีภาพจากสารสกัดจากเปลือกกล้วย (Bioplastic from banana peel extract )
PB2_13_18 สาขาชีววิทยาและความหลากหลายทางชีวภาพ การศึกษาวงจรชีวิตของแมงกะพรุนหัวกลับ Cassiopea andromeda (Forskal, 1775) ตั้งแต่ระยะโพลิป (Polyp) จนถึงระยะที่มีรูปร่างแบบเมดูซ่า (Medusa) ภายในห้องปฏิบัติการ (Life cycle of Cassiopea andromeda (Forskal, 1775) from Polyp to Medusa under laboratory )
PB2_13_19 สาขาชีววิทยาและความหลากหลายทางชีวภาพ ฤทธิ์ต้านเชื้อรา Candida albicans ของน้ำมันหอมระเหยจากใบยูคาลิปตัส (Antifungal Activity of Essential Oil from the Leave of Eucalyptus sp. against Candida albicans)
PB1_13_17 สาขาชีววิทยาและความหลากหลายทางชีวภาพ การคัดเลือกแบคทีเรียปฏิปักษ์ในการยับยั้งการเจริญของเส้นใยเชื้อรา Phytophthora palmivora สาเหตุโรครากและโคนเน่าของต้นทุเรียน (Screening of antagonistic bacteria for inhibiting mycelial growth of Phytophthora palmivora causing root and stem rot of durian (Durio zibethinus Linn.))
PB1_13_18 สาขาชีววิทยาและความหลากหลายทางชีวภาพ ฤทธิ์ยับยั้งเอนไซม์โมโนเอมีนออกซิเดสจากสมองหมูของพืชในสกุล Desmodium บางชนิด (Inhibition of Pig (Sus domesticus) brain Monoamine oxidase by some Desmodium plant extracts)
PB1_13_19 สาขาชีววิทยาและความหลากหลายทางชีวภาพ การศึกษาเปรียบเทียบสภาพแวดล้อมการสะสมตัวของกลุ่มหินแก่งกระจาน เขาตาม่องล่าย จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และกลุ่มหินสระบุรี เขาเอราวัณ จังหวัดลพบุรี โดยใช้ซากดึกดำบรรพ์และลักษณะทางธรณีวิทยา (The Depositional Environment Study between Kaeng Krachan Group at Khao Tamonglai,Prachuap Kiri Kan and Saraburi Group at Khao Erawan,Lopburi By Fossil and Geology Aspects)
OP_13_03 สาขาฟิสิกส์และดาราศาสตร์ การศึกษาการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศที่มีผลมาจากดวงจันทร์และดวงอาทิตย์ (The study of relationship between climate change and effects from the moon and the sun)
OE_13_11 สาขาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมและนิเวศวิทยา การศึกษาองค์ประกอบของแพลงก์ตอนในแหล่งน้ำที่คุณภาพน้ำแตกต่างกันในจังหวัดชลบุรี (The study of plankton composition in different quality of water in Chonburi province )
PE2_13_03 สาขาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมและนิเวศวิทยา การคัดแยกเชื้อจุลินทรีย์จากทะเลที่มีความสามารถในการย่อยสลายน้ำมัน (Isolation of marine bacteria capable of mineralizing petroleum hydrocarbon )
PM2_13_07 สาขาคณิตศาสตร์และสถิติ การอธิบายอสมการมินโควสกีในกรณีที่ p = -1 ด้วยวงจรไฟฟ้า (An Explanation of Minkowski’s Inequality In Case p = -1 By Using Electric Circuit)
PM1_13_07 สาขาคณิตศาสตร์และสถิติ การพิสูจน์ทฤษฎีบทการแยกตัวประกอบสมการดีกรีสองด้วยกลวิธีแบบเลื่อนไถล (A Proof of Slip-Slide Method for Second-Degree Eqation Factoring)
PT2_13_03 สาขาเทคโนโลยีและคอมพิวเตอร์ การพัฒนารถนั่งไฟฟ้าสำหรับผู้สูงอายุและผู้ที่มีความบกพร่องทางการเดิน (Development of electric car for elder and walking-impaired persons.)
PC2_15_13 สาขาเคมี การศึกษาเปรียบเทียบปริมาณกรดเบนโซอิกในเส้นก๋วยเตี๋ยว ในพื้นที่อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา (The comparison of benzoic on the noodles in Hatyai, Songkhla)
PC1_15_14 สาขาเคมี การเปรียบเทียบประสิทธิภาพของสารสกัดจากข่าและตะไคร้ในการรักษาคุณภาพของน้ำมันมะพร้าว (Comparison of the extract from galangal and lemongrass for keep the quality of coconut oli.)
OC_15_07 สาขาเคมี การศึกษาความสัมพันธ์ของแรงกระแทกต่อผลปาล์มน้ำมันที่มีผลต่อเปอร์เซ็นต์กรดไขมันอิสระของน้ำมันปาล์มแต่ละสายพันธุ์ (A study on the impact effect to percentage of free fatty acid of Palm oil from each Palm species)
PC2_15_12 สาขาเคมี การศึกษาประสิทธิภาพในการดูดซับสีย้อมผ้า โดยถ่านกัมมันต์จากมูลโคและมูลช้างด้วยวิธี Hydrothermal Carbonization (The Efficiency of Methylene Blue Absorption ability of Activated Charcoal made from cow and elephant dung by Hydrothermal Carbonization )
PB2_15_23 สาขาชีววิทยาและความหลากหลายทางชีวภาพ การชักนำแคลลัสของต้นพริกไทยพุ่ม (Piper nigrum L.) (Callus induction of black pepper (Piper nigrum L.))
PB1_15_23 สาขาชีววิทยาและความหลากหลายทางชีวภาพ การยับยั้งเชื้อรา Trichophyton rubrum โดยสารสกัดข่า (Galangal Essential Oil to Inhibit the Growth of Trichophyton rubrum)
OB1_15_10 สาขาชีววิทยาและความหลากหลายทางชีวภาพ การศึกษาพฤติกรรมการบินของแมลงวัน (The Study of Musca domestica’s Flying Behavior)
PB1_15_21 สาขาชีววิทยาและความหลากหลายทางชีวภาพ สารสกัดถนอมอาหารจากแบคทีเรียแลคติก (Biopreservative from Lactic Acid Bacteria)
PB2_15_21 สาขาชีววิทยาและความหลากหลายทางชีวภาพ ผลของไคโตซานต่อการแตกรากใหม่ของกิ่งชำพริกไทยพุ่ม (The effect of chitosan to the root germination of Piper nigrum Linn. cuttings)
PB1_15_22 สาขาชีววิทยาและความหลากหลายทางชีวภาพ การหาค่าความเข้มข้นที่น้อยที่สุดของคอปเปอร์ไฮดรอกไซด์ในการยับยั้งเชื้อ Erwinia spp. ที่ก่อให้เกิดโรค Bacterial wilt ในต้นแตงกวา (The Minimum Inhibitory Concentration of Cu(OH)2 on Erwinia spp. causing Bacterial Wilt disease in cucumber)
PB2_15_22 สาขาชีววิทยาและความหลากหลายทางชีวภาพ การศึกษาผลของการฉายรังสียูวีบีต่อสีเปลือกของกล้วยน้ำว้า (The study of UV-B radiation effect on the color of Cultivated banana peel)
PP1_15_13 สาขาฟิสิกส์และดาราศาสตร์ ประดิษฐ์แผ่นดูดซับเสียงรูปทรงเรขาคณิตจากเส้นใยมะพร้าว (Geometical Sound Absorption sheet from coconut fiber)
PP2_15_09 สาขาฟิสิกส์และดาราศาสตร์ การศึกษาการเปลี่ยนรูปพลังงานกลเป็นไฟฟ้าของวัสดุ piezoelectic (The study of mechanical energy transformation in piezoelectric materials)
PT1_15_05 สาขาฟิสิกส์และดาราศาสตร์ อุปกรณ์ช่วยขึงผ้าปูเตียง (Helping cover the counterpanes equipment )
PP2_15_10 สาขาฟิสิกส์และดาราศาสตร์ แผ่นกั้นกันกระแทกในกล่องบรรจุผลไม้จากเส้นใยใบสับปะรด (The protection pad from pineapple fibers)
PP2_15_11 สาขาฟิสิกส์และดาราศาสตร์ ศึกษาคุณสมบัติของไคโตซานเมมเบรนหลังจากการปรับปรุงพื้นผิวด้วยรังสียูวี (Surface modification of chitosan membrane by using UV technique)
PP2_15_12 สาขาฟิสิกส์และดาราศาสตร์ เครื่องวัดปริมาณออกซิเจนที่ละลายในน้ำอัตโนมัติ (Automatic Dissolve Oxygen Measurement)
OP_15_02 สาขาฟิสิกส์และดาราศาสตร์ การศึกษารูปแบบของเสาส่งสัญญาณคลื่นวิทยุ (The study on form of radio antennas)
OP_15_04 สาขาฟิสิกส์และดาราศาสตร์ การศึกษาประสิทธิภาพวัสดุดูดซับเสียงจากเส้นใยธรรมชาติ (The Efficiency of Sound-Absorbing Sheets from Natural Fibers)
PP1_15_11 สาขาฟิสิกส์และดาราศาสตร์ แผ่นกันกระแทกจากโฟมยางผสมเส้นใยธรรมชาติ (Shockproof pad from the mixture of foam rubber and natural fibers)
PP1_15_12 สาขาฟิสิกส์และดาราศาสตร์ อุปกรณ์เสริมในการขยายเสียงสำหรับหูฟังแพทย์เพื่อการศึกษา (The Accessory of The Stethoscope for Education Purpose)
OP_15_11 สาขาฟิสิกส์และดาราศาสตร์ การศึกษาและพัฒนาอุโมงค์ลมเพื่อพิสูจน์หลักการของแบร์นูลลี (Wind Tunnel to Verify The Bernoulli Theory)
PE1_15_06 สาขาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมและนิเวศวิทยา กระดาษต้านเชื้อจุลินทรีย์จากสารสกัดใบชะมวง (Antimicrobial paper from Garcinia cowa Roxb. leaf extract)
PE2_15_05 สาขาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมและนิเวศวิทยา การบำบัดทองแดงในน้ำเสียโดยใช้สารสกัดหยาบแทนนินจากเปลือกกล้วย (Wastewater treatment using tannin crude extracted in banana's peel to remove Copper)
PE1_15_07 สาขาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมและนิเวศวิทยา วัสดุทดเเทนหนังสัตว์จากเส้นใยมะพร้าว (Artificial leather from coconut fiber)
OE_15_13 สาขาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมและนิเวศวิทยา ศึกษาผลการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิของอ่างตกตะกอนและระยะเวลาที่ผึ่งในอากาศที่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงการซึมผ่านเมมเบรนชนิด Polysulfone ของแก๊ส CO2 และ CH4 และการเลือกผ่านของ CO2 / CH3 (The variation of coagulation bath temperature and evaporation time on permeation property to CO2, CH4 and selectivity of CO2/CH4 in polysulfone membrane.)
PE2_15_04 สาขาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมและนิเวศวิทยา ฟองน้ำจากเส้นใยเซลลูโลสในฟางข้าว เพื่อการปลูกพืชแบบไฮโดรโปนิกส์ (Cellulose sponge from rice straw for hydroponics)
PE1_15_05 สาขาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมและนิเวศวิทยา การศึกษาประสิทธิภาพกล่องเก็บความร้อนจากซังข้าวโพด (The Study on Efficiency of Natural Fiber Thermal Box from Corn Cobs)
PT2_15_04 สาขาเทคโนโลยีและคอมพิวเตอร์ มินิโดรน (Mini drone)
OT_15_14 สาขาเทคโนโลยีและคอมพิวเตอร์ การสร้าง QR code เพื่อใช้ในการศึกษาพันธุ์พืช (QR code for plants research)
OT_15_06 สาขาเทคโนโลยีและคอมพิวเตอร์ ต้นแบบการควบคุมการเปิด-ปิดไฟผ่านแอพพลิเคชันและสวิตช์ (Light Controlling System Using Application and Switches Model)
OC_16_16 สาขาเคมี ฤทธิ์ยับยั้งเอนไซม์ α-glucosidase และความเป็นพิษเบื้องต้นต่อเซลล์มะเร็งของแตงไทย (α-glucosidase inhibitory and cytotoxicity screening of Cucumis melo Linn)
PC1_16_15 สาขาเคมี การสังเคราะห์และศึกษาสมบัติของน้ำยางพอลิยูรีเทนชนิดประจุบวกจากน้ำมันเมล็ดยางพาราดัดแปร (Synthesis and characterization of cationic waterborne polyurethane based on modified rubber seed oil)
PC_16_04 สาขาเคมี Preparation and Characterization of Rigid Polyurethane Foams Reinforced with Nanoclays and Cellulose Microfibers (การเตรียมและลักษณะเฉพาะของพอลิยูรีเทนโฟมชนิดแข็ง เสริมแรงด้วยนาโนเคลย์และเส้นใยเซลลูโลส)
OC_16_10 สาขาเคมี การเตรียมตัวเร่งปฏิกิริยาแบบใช้แสงของไททาเนียมไดออกไซด์ที่มีซิลิกาเจลเป็นตัวรองรับเพื่อใช้ในการกำจัดเมทิลีนบลู (Preparation of Silica Gel-Supported Titanium Dioxide Photocatalyst for Removal of Methylene Blue)
OC_16_03 สาขาเคมี เซลล์ไฟฟ้าแสงอาทิตย์ชนิดสีย้อมไวแสงโดยใช้สารสกัดสีย้อมธรรมชาติจากพืชท้องถิ่นบางชนิด (Dye-sensitized solar cell using natural dye extracted from some local plants)
OB1_16_12 สาขาชีววิทยาและความหลากหลายทางชีวภาพ ระดับของสังกะสีที่มีผลต่อการเจริญเติบโตและให้ผลผลิตของข้าว (The levels of zinc on the growth and yield of rice )
OB2_16_11 สาขาชีววิทยาและความหลากหลายทางชีวภาพ การเตรียมและศึกษาสมบัติในการต้านอนุมูลอิสระของโปรตีนไฮโดรไลเซทที่ผลิตได้จากไข่แดงของไข่นกกระทาญี่ปุ่น (Enzymatic Hydrolysis of Quail Egg Yolk and Its Antioxidant Activity)
PB2_16_24 สาขาชีววิทยาและความหลากหลายทางชีวภาพ การจำแนกสายพันธุ์ลางสาดโดยใช้เทคนิค PCR (Identification of Langsat (Lansium domesticum cv. Langsat) using PCR technique)
OB1_16_05 สาขาชีววิทยาและความหลากหลายทางชีวภาพ ผลของอาหารเสริมโพรไบโอติกต่อความสามารถในการเติบโตและกิจกรรมของเอนไซม์ต่อกุ้งขาว (Effect of Probiotic Shrimp Feed on Growth Performance and Digestive Enzymes Activity of Pacific White Shrimp (Litopenaeus vannamei))
OP_16_07 สาขาฟิสิกส์และดาราศาสตร์ การเตรียมแผ่นผิวหนังเทียมเพื่อการฝึกปฏิบัติทางการแพทย์จากน้ำยางธรรมชาติคอมปาวด์ (Preparation of Artificial Skin for Medical Practice from Natural Rubber Latex Compounds)
PP2_16_13 สาขาฟิสิกส์และดาราศาสตร์ ศึกษาศักยภาพของพืชในการดูดซับสารกัมมันตรังสีในดิน ที่ตำบลตาชี อำเภอยะหา จังหวัดยะลา (Phytostabilization of radiations in sediment at Tachee Subdistrict, Yaha district, Yala Province)
PP2_16_14 สาขาฟิสิกส์และดาราศาสตร์ อัตราการพังทลายพื้นที่ลาดชัน ณ สำนักงานอุทยานแห่งชาติเขาพนมเบญจา จังหวัดกระบี่ โดยใช้เทคนิคCs-137 (Erosion Rate at office of Khao Phanombenja National Park, Krabi Province, By Using Cs-137 Technique)
OP_16_17 สาขาฟิสิกส์และดาราศาสตร์ วัสดุกันความร้อนจากยางพาราผสมกับวัสดุจากธรรมชาติที่มีสมบัติเป็นฉนวนความร้อน (Thermal Insulation from Nature Material Filled Natural rubber)
OE_16_14 สาขาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมและนิเวศวิทยา ผลอัลลีโลพาธิคจากสะเดาต่อการงอกและการเจริญเติบโตของต้อยติ่ง (Allelopathic effect of neem (Azadirachta indica L.) on germination and seedling growth of popping pod (Ruellia tuberosa))
PE2_16_06 สาขาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมและนิเวศวิทยา การสังเคราะห์เหล็กประจุศูนย์ขนาดนาโนด้วยสารสกัดจากวัชพืชและการประยุกต์ใช้ในการกำจัดสีย้อมอะโซ (Synthesis of nanoscale zero-valent iron using weed extracts and its application for azo dye removal.)
PT2_16_05 สาขาเทคโนโลยีและคอมพิวเตอร์ โปรแกรมประมวลผลข้อมูลลมเพื่อการเตรียมความพร้อมรับมือภัยพิบัติ (Wind Data Processing Software for disaster preparation. )
OT_16_01 สาขาเทคโนโลยีและคอมพิวเตอร์ โปรแกรมสำหรับการวิเคราะห์และประเมินการกัดเซาะชายฝั่ง (Software for coastal erosion analysis and evaluation)
OE_14_12 สาขาเคมี การกำจัดสารไดออกซินในเขม่าควันจากกระบวนการเผาไหม้ขยะพลาสติกด้วยซีโอไลต์ (Removal of dioxins from plastic waste combustion process using zeolites.)
PC1_14_13 สาขาเคมี การสกัดน้ำมันและการผลิตไบโอดีเซลน้ำมันจากน้ำทิ้งโรงอาหารด้วยระบบต่อเนื่อง (Oil Recovery and Production of Biodiesel from Residual Oil from Cafeteria Wastewater with Continuous System)
PC2_14_11 สาขาเคมี การผลิตแบตเตอรี่โดยใช้อลูมิเนียมจากถุงขนม (Production of batteries using aluminum from candy bag.)
PB1_14_20 สาขาชีววิทยาและความหลากหลายทางชีวภาพ ศึกษาผลผลิตและสารต้านอนุมูลอิสระในถั่วฝักยาว (Study of yields and antioxidant in yard long bean (Vigna unguiculata L. Walp.))
PB2_14_20 สาขาชีววิทยาและความหลากหลายทางชีวภาพ ฤทธิ์ยับยั้งแบคทีเรียของเมือกหอยทากยักษ์แอฟริกา (Antibacterial Activity of Giant African Snail (Achatina fulica) Mucus.)
OB1_14_03 สาขาชีววิทยาและความหลากหลายทางชีวภาพ คุณสมบัติของสารสกัดหยาบจากผลของ Malpighia glabra ในการผลิตสารยับยั้งเอนไซม์แอลฟากลูโคสิเดส, ต้านแบคทีเรีย เเละต้านอนุมูลอิสระ (The Properties of Crude Extracts from Fruits of Malpighia glabra for Production of Alpha-Glucosidase inhibitors, Antibacterial and Antioxidant substances.)
OP_14_01 สาขาฟิสิกส์และดาราศาสตร์ เครื่องสเปกโทรโฟโตมิเตอร์บนโทรศัพท์เคลื่อนที่ (Spectrophotometer based mobile phone)
OP_14_06 สาขาฟิสิกส์และดาราศาสตร์ ศึกษาคาบและรัศมีวงโคจรของดวงจันทร์ไอโอเพื่อคำนวณหามวลของดาวพฤหัส (Study the orbital period and radius of Io to evaluate the mass of Jupiter)
PP1_14_10 สาขาฟิสิกส์และดาราศาสตร์ การพัฒนาประสิทธิภาพการทำความสะอาดตัวเองของฟิล์ม TiO2 เจือ Ag บนเซรามิกพรุนสำหรับเครื่องกรองน้ำ (The development of self - cleaning properties with TiO2 doped with Ag thin film coated on porous ceramic application for strainer.)
PE1_14_04 สาขาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมและนิเวศวิทยา ศักยภาพการผลิตไฟฟ้าจากการเผาไหม้ขยะโดยใช้แผ่นเทอร์โมอิเล็กทริก (The Potential of Power Generation from Waste Combustion by using Thermoelectric)
PT1_14_03 สาขาเทคโนโลยีและคอมพิวเตอร์ แอปพลิเคชันแนะนำสถานที่ท่องเที่ยวสำหรับผู้สูงอายุ (A Mobile Application for Recommended Attractions for The Elderly)
OC_02_02 สาขาเคมี การศึกษาเชิงทฤษฎีของกลไกการเร่งปฏิกิริยาของเอนไซม์ไดไฮโดรไพริมิเดส (Reaction Mechanism of the Dizinc Enzyme Dihydropyrimidase: A Theoretical Study)
PC1_02_01 สาขาเคมี กลไกการเร่งปฏิกิริยาและความจำเพาะของซับเสตรตของเอนไซม์ไดไฮโดรไพริมิดิเนสศึกษาโดยวิธีทางควอนตัม (Catalytic Mechanism and Substrate Specificity of Dihydropyrimidinase Enzyme: A Quantum Chemical Study)
PC2_02_01 สาขาเคมี การศึกษาผลของตัวทำลายที่มีต่อปริมาณและคุณภาพของน้ำมันที่สกัดได้จากกากกาแฟ (The Study Effect of Solvent Affects the Quality and Quantity of Oil Extracted from Spent Coffee Grounds (Bio-diesel Production))
PB1_02_02 สาขาชีววิทยาและความหลากหลายทางชีวภาพ ผลของน้ำแช่ใบหูกวางต่ออัตราการเจริญเติบโตของปลากัด (The Effectiveness of Indian Almond leaves on the growth rate of Siamese fighting fish (Betta splendens))
PB2_02_02 สาขาชีววิทยาและความหลากหลายทางชีวภาพ ผลของการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ต่อการเจริญเติบโตของโหระพาโดยวิธีการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อในหลอดทดลอง (Effect of Organic Fertilizer on Growth Sweet Basil by In Vitro Tissue Culture)
OB1_02_07 สาขาชีววิทยาและความหลากหลายทางชีวภาพ หอยเชอรี่: สิ่งมีชีวิตต้นแบบของการศึกษาทางชีววิทยา (Golden apple snail: Model organism for wide range biology study )
PB2_02_03 สาขาชีววิทยาและความหลากหลายทางชีวภาพ กิจกรรมการขับไล่และการทำงานของเอนไซม์คะตะเลสในปืนนกไส้ (Repellent activity and catalytic enzyme in Bidens pilosa L.)
PB1_02_03 สาขาชีววิทยาและความหลากหลายทางชีวภาพ ภาวะเครียดจากความเค็มและการทำงานของเอมไซม์คะตะเลสในข้าว (Salt stress and catalytic enzyme activity of rice plant)
PP1_02_03 สาขาฟิสิกส์และดาราศาสตร์ การไหลเชิงตรงในปฏิกิริยาการชนของไอออนหนักด้วยแบบจำลองพลศาสตร์ควอนตัมเชิงโมเลกุลที่ระดับพลังงานในการเข้าชน 0.25 A GeV (The direct flow in heavy-ion collision by using quantum molecular dynamics model of incident 0.25 A GeV)
OP_02_09 สาขาฟิสิกส์และดาราศาสตร์ การแสดงความสัมพันธ์ของความถี่และน้ำหนักโดยใช้Arduino UNO และโปรแกรมVisual Basic (The Relation of Frequency and Weight on Arduino UNO and Visual Basic Program.)
PP2_02_03 สาขาฟิสิกส์และดาราศาสตร์ การไหลเชิงตรงในปฏิกิริยาการชนของไอออนหนักด้วยแบบจำลองพลศาสตร์ควอนตัมเชิงโมเลกุลที่ระดับพลังงานในการเข้าชน 0.09 A GeV (The direct flow in heavy-ion collision by using quantum molecular dynamics model of incident 0.09 A GeV)
PE2_02_01 สาขาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมและนิเวศวิทยา การศึกษาวิเคราะห์เส้นใยคล้าเพื่อใช้ประโยชน์ในการสร้างผลิตภัณฑ์จักสาน (The Study Siver Catathea Fiber for Handicraft Product)
PM1_02_02 สาขาคณิตศาสตร์และสถิติ การหาพื้นที่ผิวและปริมาตรของทรงกระบอกขนาดต่างๆที่ถูกตัดด้วยระนาบมุมใดๆ (Method of finding the surface area and volume of cylinder after cutting by the plane in various angles.)
PM2_02_01 สาขาคณิตศาสตร์และสถิติ สมการคณิตศาสตร์สำหรับการศึกษารูปแบบการเจริญเติบโตของหญ้านวลน้อย (A Mathematical Equation for the Growth of Nualnoi Grass)
OC_11_08 สาขาเคมี การห่อหุ้มน้ำมันหอมระเหยจากตะไคร้หอมลงบนฟิล์มพอลิแลคติกแอซิดเพื่อคุณสมบัติป้องกันแมลง (Encapsulation of citronella essential oil into polylactic acid film for insect repellent)
PC2_11_08 สาขาเคมี การศึกษาลักษณะผลึกของสารในสภาวะการตกผลึกภายใต้คลื่นเสียงความถี่ต่างๆ (Study of crystal structures from crystallization under different sound frequencies)
OB2_11_13 สาขาชีววิทยาและความหลากหลายทางชีวภาพ ชนิดของแสงสีที่มีผลต่อการเจริญเติบโตของต้นลิลลี่และต้นบอนสีในสภาพปลอดเชื้อ (Effects of different colors light on the growth of Lilium spp. and Caladium bicolor in vitro)
PB1_11_15 สาขาชีววิทยาและความหลากหลายทางชีวภาพ การศึกษาการหาสภาวะที่เหมาะสมต่อการเจริญของ fruiting body และการผลิต cordycepin ของถั่งเช่าสีทอง (Studies on culture medium for fruiting body growth and cordycepin production by Cordyceps militaris)
PB2_11_15 สาขาชีววิทยาและความหลากหลายทางชีวภาพ ผลของสารโคลชิซีนและรังสีแกมมาต่ออัตราการเจริญเติบโตและขนาดปากใบต่อต้นหยาดน้ำค้างในสภาพปลอดเชื้อ (Effect of colchicine and gamma ray on growth rate and stomata size on Sundew (Drosera spatulata) in vitro)
PB2_11_16 สาขาชีววิทยาและความหลากหลายทางชีวภาพ การผลิตน้ำเชื่อมจากกล้วย (Banana (Musa sapientum Linn.) Syrup Production)
OE_11_09 สาขาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมและนิเวศวิทยา การตรึงไซยาโนแบคทีเรีย สายพันธุ์ Nostoc sp. TUBT05 ในรูปแบบของเม็ดเจลอัลจิเนตเพื่อพัฒนาเป็นวัสดุปลูก (Encapsulation of Cyanobacteria strains Nostoc sp. TUBT05 in Alginate beads for Development of Planting material.)
OM_11_12 สาขาคณิตศาสตร์และสถิติ การนำทฤษฎีกราฟมาประยุกต์ใช้ในการจัดการจราจร (Application of graph theory in traffic management )
OT_11_02 สาขาเทคโนโลยีและคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ตรวจวัดสภาพอากาศและก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ด้วยเซ็นเซอร์ผ่านสมาร์ทโฟน (Weather and CO sensor device via smartphone)
OT_11_08 สาขาเทคโนโลยีและคอมพิวเตอร์ กลอนประตูอัจฉริยะ (Intelligent lock)
PT2_11_02 สาขาเทคโนโลยีและคอมพิวเตอร์ กล่องเห็ดอัจฉริยะ (SmartMushroomMox)
PC1_12_10 สาขาเคมี หมึกปากกาศิลปะจากสีย้อมธรรมชาติ (Art-pen ink from natural dyes)
PC2_12_09 สาขาเคมี การเตรียมแคปซูลหุ้มสารแข็งตัวและอีพอกซีเรซิน เพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการซ่อมแซมตัวเอง (Encapsulation of epoxy resin and hardeners on enhancing healing property)
OC_12_04 สาขาเคมี การดักจับไอออนตะกั่วด้วยชาสมุนไพร (Studies of removal capability of Pb2+ by herbal tea)
PB1_12_16 สาขาชีววิทยาและความหลากหลายทางชีวภาพ การชักนำให้เกิดการกลายพันธุ์ในเห็ดนางรมหลวงเพื่อทนต่ออุณหภูมิสูงโดยใช้รังสีอัลตราไวโอเลต (UV radiation induced mutagenesis in the king oyster mushroom, Pleurotus eryngii to enhance high temperature tolerance.)
PB2_12_17 สาขาชีววิทยาและความหลากหลายทางชีวภาพ การศึกษาค่าความเป็นกรดเป็นด่างที่มีผลต่อปริมาณแบคทีเรียในน้ำปักแจกันดอกกล้วยไม้สกุลหวาย (Effects of pH on bacteria quantity in preservative solutions of Dendrobium)
PP2_12_08 สาขาฟิสิกส์และดาราศาสตร์ อิทธิพลของลักษณะขดลวดทองแดงตัวรับและตัวส่งสัญญาณต่อกระแสไฟฟ้าที่วัดได้ในชุดอุปกรณ์ส่งสัญญาณไฟฟ้าแบบไร้สาย (The Influence of Characteristics of Copper Coil Receiver and Transmitter on Measured Current in the Wireless Electricity Transfer Instrument)
OE_12_06 สาขาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมและนิเวศวิทยา การย่อยสลายพลาสติกประเภทโพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ (LDPE) ของ Bacillus spp. กลายพันธุ์โดยใช้รังสี UV (Low-density polyethylene (LDPE) biodegradation by UV mutated Bacillus spp.)
OE_12_10 สาขาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมและนิเวศวิทยา โครงงานการศึกษาคุณสมบัติของเซลลูโลสจากแบคทีเรีย Komagataeibacter xylinus ที่เหมาะสมในการนำมาประยุกต์เป็นผ้าอ้อมสำเร็จรูปที่ใช้ซ้ำและย่อยสลายในธรรมชาติ (Study property of cellulose produced by Komagataeibacter xylinus for potential reuse and degradable diaper application)
PM1_12_06 สาขาคณิตศาสตร์และสถิติ การแพร่สัญญาณในกราฟคลุมเครือ (Broadcasts in fuzzy graphs)
PM2_12_06 สาขาคณิตศาสตร์และสถิติ จำแนกพีชคณิตเอกภาคเชิงเดียวที่มีสมาชิกในเซต 3 จำนวน (Classification on 3-elements mono-unary algebras)
PC1_08_07 สาขาเคมี การศึกษาระดับความสูงที่เหมาะสมของลูกแก้วภายในหอกลั่นเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการกลั่น เอทานอลโดยวิธีกลั่นลำดับส่วน (Investigation of the appropriate glass beads level inside plain column to optimize ethanol distillation efficiency by fractional distillation)
OC_08_05 สาขาเคมี การศึกษาฟิล์มเจลาตินผสมสารสกัดแทนนินจากเปลือกกล้วยน้ำว้าเพื่อยืดอายุเนื้อปลาสดที่วางขาย (Extraction of Tannin from Banana Peel and Addition of Crude Tannin Extract to Gelatin Film Production for Extending Shelf Life of Fish Meat)
PC1_08_08 สาขาเคมี ผลของการดัดแปลงเส้นใยเซลลูโลสจากหญ้าวงศ์ GRAMINEAE ต่อสมบัติเชิงกลของแผ่นฟิล์มจากยางธรรมชาติ (Effects of cellulose fiber modification from the grass of family GRAMINEAE on mechanical properties of natural rubber film)
PC2_08_06 สาขาเคมี การเปรียบเทียบคุณสมบัติของกาวที่ทำจากแป้งมันสำปะหลังและถั่วเหลืองกับกาวลาเท็กซ์ (Comparison the properties of glue from soybean and starch with adhesive latex)
PB1_08_12 สาขาชีววิทยาและความหลากหลายทางชีวภาพ กายวิภาคศาสตร์เนื้อเยื่อชั้นผิวใบของพืชสมุนไพรบางชนิดในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (Leaf epidermal anatomy of some medicinal plants in Ubonratchathani University)
PB2_08_12 สาขาชีววิทยาและความหลากหลายทางชีวภาพ การศึกษาพฤติกรรมความเคยชินของปลาหางนกยูง Poecilia reticulate (Peters, 1959) (Habituation study of Guppy fish, Poecilia reticulate (Peters, 1959))
PB1_08_13 สาขาชีววิทยาและความหลากหลายทางชีวภาพ การศึกษาเปรียบเทียบปริมาณเอทานอลที่ได้จากเปลือกผลไม้โดยใช้รังไหมที่ไม่สมบูรณ์เป็นวัสดุสำหรับตรึงเซลล์ (Comparison of ethanol production from various fruit peels using immobilized yeast cells on inner soiled cocoons)
PB2_08_13 สาขาชีววิทยาและความหลากหลายทางชีวภาพ การศึกษาเปรียบเทียบปัจจัยการผลิตเอทานอลจากข้าวเหนียวชนิดต่างๆโดยอาศัย ยีสต์ทนร้อน UBU3-12 (Factors effecting on ethanol production from different kinds of sticky rice using thermotolerant yeast UBU3-12)
OB1_08_09 สาขาชีววิทยาและความหลากหลายทางชีวภาพ ผลของอาหารเสริมต่อการเจริญของเส้นใยเชื้อเห็ดกินได้4ชนิด (The effect of supplements on the mycelial growth of 4 edible mushrooms )
PP1_08_08 สาขาฟิสิกส์และดาราศาสตร์ แบบจำลองการเย็นตัวของน้ำผสมแบบต่างๆ (Mathematical Modeling of water cooled with different mixing methods)
OP_08_12 สาขาฟิสิกส์และดาราศาสตร์ ปัจจัยที่มีผลต่อสีของดวงอาทิตย์อัสดงในฤดูกาลต่างๆ (Factors affecting colors of sunset in different seasons.)
OM_08_06 สาขาคณิตศาสตร์และสถิติ การใช้สไปลน์กำลังสามสำหรับการประมาณค่าในช่วงของฟังก์ชันไซน์และโคไซน์ (Using Cubic Spline for Interpolation of Sine and Cosine Functions)
PM2_08_05 สาขาคณิตศาสตร์และสถิติ การใช้การจำลองมอนติคาร์โลสำหรับประมาณค่าพื้นที่ของบริเวณบนปริภูมิสองมิติ (Using Monte Carlo Simulation for Estimating an Area of Region on Two-Dimensional Space)

รวมทั้งหมด 237 โครงงาน