บัญชีผู้ใช้


ข้อมูลโครงงาน

รอการตรวจสอบ


NONE
การผลิตแท็กอัจฉริยะเพื่อการตรวจสอบคุณภาพอาหารทะเลจากรงควัตถุธรรมชาติ
Production of Intelligent Tag for Seafood Quality Monitoring from Natural Pigment
โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา – มหาวิทยาลัยบูรพา
สาขาเคมี
Oral Presentation
ดาวน์โหลด

สมาชิกกลุ่ม


  1. ธนพร เรืองพัฒนาวิวัฒน์
  2. ณัฐภัทร ศรีศิริกุลวัฒนะ
  3. ธวัลรัตน์ อังคณาวิศัลย์