บัญชีผู้ใช้


ข้อมูลโครงงาน

ตรวจสอบแล้ว


OT_09_13
หุ่นยนต์คลังสินค้า
Robot Warehouse
โรงเรียนดรุณสิกขาลัย – มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
สาขาเทคโนโลยีและคอมพิวเตอร์
Oral Presentation

สมาชิกกลุ่ม


  1. ภูริณัฐ ว่องไววุฒิกุลเดช
  2. พิชชากร ประทีปสว่างวงศ์
  3. ธนภัทร มหิษคามิน