บัญชีผู้ใช้


ข้อมูลโครงงาน

รอการตรวจสอบ


NONE
การศึกษาเปรียบเทียบผลของหลอดไฟชนิดต่างๆต่อพฤติกรรมการตอบสนองของแมลงภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีวิทยาเขตบางขุนเทียน
Comparison of the effect of different light bulbs on behavior of insects in King Mongkut's University of Technology Thonburi Bangkhuntien Campus.
โรงเรียนดรุณสิกขาลัย – มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
สาขาฟิสิกส์และดาราศาสตร์
Oral Presentation
ดาวน์โหลด

สมาชิกกลุ่ม


  1. เบญญามิญ สุขพรหม
  2. กรภัทร นวเจริญวงศ์
  3. ชยณัฐ รัศมีเจริญชัย