บัญชีผู้ใช้


ข้อมูลโครงงาน

รอการตรวจสอบ


NONE
การสังเคราะห์ซีโอไลต์จากตะกอนประปาเพื่อใช้ในการดูดซับสีเมทิลลีนบลู
Zeolite Synthesis from Sludge for Using in Methylene Blue Absorption
โรงเรียนดรุณสิกขาลัย – มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
สาขาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมและนิเวศวิทยา
Oral Presentation
ดาวน์โหลด

สมาชิกกลุ่ม


  1. นนทพร เทพวิวัฒน์จิต
  2. พิมพ์ภัทรา ฉายเพิ่มศักดิ์
  3. ปุญญาพร เตชะธัญญกุล