บัญชีผู้ใช้


ข้อมูลโครงงาน

รอการตรวจสอบ


NONE
การหาค่าความจุความร้อนจำเพาะโดยใช้กฎการเย็นตัวของนิวตัน
Determination of Specific Heat using Newton's Cooling Law
โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา – มหาวิทยาลัยบูรพา
สาขาฟิสิกส์และดาราศาสตร์
Poster Presentation
ดาวน์โหลด

สมาชิกกลุ่ม


  1. ฐิติรัตน์ ผสมทรัพย์
  2. กรกนก เพชรรัตน์