บัญชีผู้ใช้


ข้อมูลโครงงาน

ตรวจสอบแล้ว


OM_08_12
การใช้ต้นไม้ตัดสินใจช่วยเลือกรอบในระบบ TCAS เพื่อให้ได้มหาวิทยาลัยที่เหมาะสมที่สุดในการศึกษาในขั้นอุดมศึกษาคณะแพทยศาสตร์
Using decision trees to aid applying to the most suitable faculty of medicine under TCAS.
โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ -มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
สาขาคณิตศาสตร์และสถิติ
Oral Presentation
เข้าร่วม

สมาชิกกลุ่ม


  1. พุทธพร ทองแดง
  2. อรชพร มิตรตระกูล
  3. ชุตินันท์ แสงสุข