บัญชีผู้ใช้


ข้อมูลโครงงาน

รอการตรวจสอบ


NONE
การสร้างระบบ Oct4 promoter-eGFP ใน dermal fibroblast ของเซลล์เสือปลาเพื่อตรวจการเกิด iPSC ภายใต้วิธีการเปลี่ยนแปลงแบบอิสระ
Generation of a Felid Oct4 promoter-eGFP system in adult dermal fibroblast of fishing cat for monitoring the emergence of iPSCs under integration-free method
โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา – มหาวิทยาลัยบูรพา
สาขาชีววิทยาและความหลากหลายทางชีวภาพ
Poster Presentation
ดาวน์โหลด

สมาชิกกลุ่ม


  1. โชติช่วง โอคะเบะ