บัญชีผู้ใช้


ข้อมูลโครงงาน

รอการตรวจสอบ


NONE
ผลของแหล่งกำเนิดแสงเทียมและระยะเวลาการก่อนการเก็บเกี่ยวที่แตกต่างกันต่อการสะสมของไนเตรตและวิตามินซีผักกาดหอม
Effects of Different Artificial Light Sources And Pre-Harvesting Day on Nitrate and Vitamin C Accumulation in Lettuce (Lactuca sativa var. crispa L.)
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ – มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
สาขาชีววิทยาและความหลากหลายทางชีวภาพ
Oral Presentation
ดาวน์โหลด

สมาชิกกลุ่ม


  1. ศิริภัทร แก้วมณี
  2. นิซัซวานี แว