บัญชีผู้ใช้


ข้อมูลโครงงาน

รอการตรวจสอบ


NONE
In the footstep of Newton and Euler: rediscovering infinite series and infinite product
In the footstep of Newton and Euler: rediscovering infinite series and infinite product
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย – มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
สาขาคณิตศาสตร์และสถิติ
Oral Presentation
ดาวน์โหลด

สมาชิกกลุ่ม


  1. จรรยพร วงษ์ทอง
  2. ธัชชัย ไชยทวีวิวัฒน์กุล
  3. เสาวนีย์ อินทร์ศิริพงษ์