บัญชีผู้ใช้


ข้อมูลโครงงาน

รอการตรวจสอบ


NONE
The study of biochemical compound changing in meat of Korat chicken from different FCR using SR FTIR
The study of biochemical compound changing in meat of Korat chicken from different FCR using SR FTIR
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย – มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
สาขาชีววิทยาและความหลากหลายทางชีวภาพ
Oral Presentation
ดาวน์โหลด

สมาชิกกลุ่ม


  1. วสันต์ อุบลแก้ว
  2. กรินท์ ฤทธิ์ไธสง
  3. ณพวุฒิ ศาสตร์สูงเนิน