บัญชีผู้ใช้


ข้อมูลโครงงาน

รอการตรวจสอบ


NONE
การขยายพันธุ์ในหลอดทดลองของ Alternanthera reineckii
In vitro propagation of Alternanthera reineckii
โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา – มหาวิทยาลัยบูรพา
สาขาชีววิทยาและความหลากหลายทางชีวภาพ
Poster Presentation
ดาวน์โหลด

สมาชิกกลุ่ม


  1. ชาลิสา ปัญจะเทวคุปต์
  2. อารยา พรายกระสินธุ์
  3. นภัส ชุมภู