บัญชีผู้ใช้


ข้อมูลโครงงาน

รอการตรวจสอบ


NONE
การตรวจสอบและปรับปรุงแก้ไขคุณภาพของดินในเขต มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี วิทยาเขตบางขุนเทียน
Analysis and improve the quality of soil in King Mongkut’s University of Technology Thonburi Bangkhuntien Campus
โรงเรียนดรุณสิกขาลัย – มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
สาขาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมและนิเวศวิทยา
Oral Presentation
ดาวน์โหลด

สมาชิกกลุ่ม


  1. นชต วงศ์วีรธร
  2. พชรพล แซ่ฉั่น
  3. ภากร มลิวรรณ์