บัญชีผู้ใช้


ข้อมูลโครงงาน

รอการตรวจสอบ


NONE
การพัฒนาเอนไซม์ไซลาเนสทนร้อนให้ทนกรดเพื่อประยุกต์ใช้ในอุตสาหกรรมผลิตเอทานอลชีวภาพ
The Development of Acidic Resistance in Thermostable Xylanase for Using in Bioethanol Industry
โรงเรียนดรุณสิกขาลัย – มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
สาขาชีววิทยาและความหลากหลายทางชีวภาพ
Oral Presentation
ดาวน์โหลด

สมาชิกกลุ่ม


  1. เตชินท์ เตชินท์ธนนันต์
  2. ธันยธรณ์ ตั้งเสริมวงศ์
  3. พิสิทธิ์ชัย พงษ์อำไพ