บัญชีผู้ใช้


ข้อมูลโครงงาน

รอการตรวจสอบ


NONE
ประสิทธิภาพของผงถ่านกัมมันต์ภายในอัลจิเนตไฮโดรเจลในการดูดซับแอมโมเนียจากน้ำในตู้ปลาสวยงาม
The efficacy of activated carbon in alginate hydrogel for absorbing ammonia in fish aquarium.
โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา – มหาวิทยาลัยบูรพา
สาขาเคมี
Poster Presentation
ดาวน์โหลด

สมาชิกกลุ่ม


  1. ลลิตยา พนาเจริญไพบูลย์
  2. เตชินี บุณยชีวิตานนท์