บัญชีผู้ใช้


ข้อมูลโครงงาน

รอการตรวจสอบ


NONE
การสังเคราะห์อนุพันธ์ไพรีนสำหรับฟลูออเรสเซนต์เซ็นเซอร์
Synthesis of pyrene derivatives for fluorescent sensor
โรงเรียนดรุณสิกขาลัย – มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
สาขาเคมี
Oral Presentation
ดาวน์โหลด

สมาชิกกลุ่ม


  1. กิตติพิชญ์ เจียรธนะกานนท์
  2. ณัฐชา บำเพ็ญทาน
  3. ธีรพล แสงสุขหิรัญ