บัญชีผู้ใช้


ข้อมูลโครงงาน

ตรวจสอบแล้ว


OE_13_03
พฤติกรรมการอพยพในแนวดิ่งของแพลงก์ตอนสัตว์ในมวลน้ำ
Vertical Migration Behavior of Zooplankton
โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา – มหาวิทยาลัยบูรพา
สาขาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมและนิเวศวิทยา
Oral Presentation
เข้าร่วม

สมาชิกกลุ่ม


  1. ประภัสสร อินทองช่วย