บัญชีผู้ใช้


ข้อมูลโครงงาน

รอการตรวจสอบ


NONE
ปรากฏการณ์น้ำทะเลเปลี่ยนสีที่เกิดจากเเพลงก์ตอนพืช สกุล Noctiluca scintillans ช่วงเดือนมิถุนายนถึงธันวาคม พุทธศักราช 2560
Red tide of Noctiluca scintillans during June to December 2017
โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา – มหาวิทยาลัยบูรพา
สาขาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมและนิเวศวิทยา
Oral Presentation
ดาวน์โหลด

สมาชิกกลุ่ม


  1. ดวงพร สุดลี
  2. กรรวี จึงศิรกุลวิทย์
  3. สิรินทรา สุขวัฒน์