บัญชีผู้ใช้


ข้อมูลโครงงาน

ตรวจสอบแล้ว


NONE
การสร้างโปรตีนลูกผสม EspA สำหรับการพัฒนาวัคซีนป้องกันโรค ESC
Screening of antigenic protein EspA from bacteria causing ESC for vaccine development
โรงเรียนดรุณสิกขาลัย – มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
สาขาชีววิทยาและความหลากหลายทางชีวภาพ
Oral Presentation
เข้าร่วม
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด

สมาชิกกลุ่ม