บัญชีผู้ใช้


ข้อมูลโครงงาน

ตรวจสอบแล้ว


OP_09_11
การจำลองการจราจรในสภาวะผสมของยานยนต์ขับเคลื่อนอัตโนมัติและโดยมนุษย์
Traffic Flows Simulation in the Mixing of Human-Driven and Self-Driving Cars
โรงเรียนดรุณสิกขาลัย – มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
สาขาฟิสิกส์และดาราศาสตร์
Oral Presentation
เข้าร่วม

สมาชิกกลุ่ม


  1. หฤษฎ์ ทะวะบุตร
  2. ทกล้า นทีบูร