บัญชีผู้ใช้


ข้อมูลโครงงาน

รอการตรวจสอบ


NONE
วัดพื้นที่จากการถ่ายภาพโดยโทรศัพท์ระบบแอนดรอยด์
Optical area measurement using android phone
โรงเรียนดรุณสิกขาลัย – มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
สาขาเทคโนโลยีและคอมพิวเตอร์
Oral Presentation
ดาวน์โหลด

สมาชิกกลุ่ม


  1. ชุติกาญจน์ ศรีสอาดรักษ์
  2. ณัฐพล โรจนธรรมเจริญ