บัญชีผู้ใช้


ข้อมูลโครงงาน

รอการตรวจสอบ


NONE
การพัฒนาวัสดุจีโอพอลิเมอร์สาหรับทดแทนปูนซีเมนต์เพื่อความยั่งยืนจากเถ้าลอยคุณภาพต่า
การพัฒนาวัสดุจีโอพอลิเมอร์สาหรับทดแทนปูนซีเมนต์เพื่อความยั่งยืนจากเถ้าลอยคุณภาพต่า
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย – มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
สาขาเคมี
Poster Presentation
ดาวน์โหลด

สมาชิกกลุ่ม


  1. ณัฐณิชา ประสงค์สุธน
  2. รุ่งรวี เลิศคุณลักษณ์
  3. ภทรพร บูรพากูล