บัญชีผู้ใช้


ข้อมูลโครงงาน

รอการตรวจสอบ


NONE
ศึกษาการสร้างเซลล์เคมีไฟฟ้าโดยอาศัยจุลินทรีย์ในโคลนจากธรรมชาติ
ศึกษาการสร้างเซลล์เคมีไฟฟ้าโดยอาศัยจุลินทรีย์ในโคลนจากธรรมชาติ
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย – มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
สาขาฟิสิกส์และดาราศาสตร์
Poster Presentation
ดาวน์โหลด

สมาชิกกลุ่ม


  1. ศุภวิชญ์ งอนสำโรง
  2. นันธวัช ราชตราชู
  3. กิจพงศ์ ไพโรจน์พงศา