บัญชีผู้ใช้


ข้อมูลโครงงาน

รอการตรวจสอบ


NONE
Glass - Ceramic Sealants for Planar Solid Oxide Fuel Cells
Glass - Ceramic Sealants for Planar Solid Oxide Fuel Cells
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย – มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
สาขาเคมี
Oral Presentation
ดาวน์โหลด

สมาชิกกลุ่ม


  1. พีรณัฐ นิลเนตรบุตร
  2. ภคพงศ์ พัฒนากุล
  3. สุขภาณุวิชญ์ ศรีเมือง