บัญชีผู้ใช้


ข้อมูลโครงงาน

รอการตรวจสอบ


NONE
The study of Oleaginous Yeast for Biodiesel.
The study of Oleaginous Yeast for Biodiesel.
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย – มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
สาขาชีววิทยาและความหลากหลายทางชีวภาพ
Oral Presentation
ดาวน์โหลด

สมาชิกกลุ่ม


  1. สิริธร นวลจันทร์
  2. สิริกร เตชะศารทูล
  3. ณิชาภัทร พลเยี่ยม