บัญชีผู้ใช้


ข้อมูลโครงงาน

รอการตรวจสอบ


NONE
Square-Triangular and Other Numbers
Square-Triangular and Other Numbers
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย – มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
สาขาคณิตศาสตร์และสถิติ
Oral Presentation
ดาวน์โหลด

สมาชิกกลุ่ม


  1. กันยาภรณ์ งิ้วสะ
  2. พรคณิตห์ นามวิชัยศิริกุล
  3. สิริรักษ์ ธีระวัฒนานนท์