บัญชีผู้ใช้


ข้อมูลโครงงาน

รอการตรวจสอบ


NONE
Optimization of alkaline pretreatment of brewers’ spent grain on protein solubility
Optimization of alkaline pretreatment of brewers’ spent grain on protein solubility
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย – มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
สาขาชีววิทยาและความหลากหลายทางชีวภาพ
Oral Presentation
ดาวน์โหลด

สมาชิกกลุ่ม


  1. วันพิชิตชัย บุญขันธ์
  2. สุจิตรา ทองทา
  3. ปรวิชญ์ เรืองสุพันธุ์