บัญชีผู้ใช้


ข้อมูลโครงงาน

รอการตรวจสอบ


NONE
Characterization of UDP-N-acetylenolpyruvylglucosamine reductase (MurB) of Escherichia coli
Characterization of UDP-N-acetylenolpyruvylglucosamine reductase (MurB) of Escherichia coli
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย – มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
สาขาชีววิทยาและความหลากหลายทางชีวภาพ
Oral Presentation
ดาวน์โหลด

สมาชิกกลุ่ม


  1. จิรนันท์ สงวนสุข
  2. รวิวรรณ จตุพรม
  3. ศิรประภา ชุติมันตานนท์