บัญชีผู้ใช้


ข้อมูลโครงงาน

รอการตรวจสอบ


NONE
วิธีการแบบฮิวริสติกเพื่อการจัดวางพัสดุสามมิติที่ดีที่สุด สำหรับใช้ในปัญหาของไปรษณีย์ไทย
Heuristic approach for three-dimensional packing of postal boxes in Thai post offices
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ – มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
สาขาคณิตศาสตร์และสถิติ
Oral Presentation
ดาวน์โหลด

สมาชิกกลุ่ม


  1. ฟารีดา แมเร๊าะ
  2. ซอฟาอ์ เตะโระ