บัญชีผู้ใช้


ข้อมูลโครงงาน

รอการตรวจสอบ


NONE
โฟมยางธรรมชาติจากน้ำยางข้น
Natural Rubber Latex Foam from Latex Concentrate
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ – มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
สาขาฟิสิกส์และดาราศาสตร์
Oral Presentation
ดาวน์โหลด

สมาชิกกลุ่ม


  1. นภสร สิทธิศักดิ์
  2. ปานกมล พันธุ์รักษ์