บัญชีผู้ใช้


ข้อมูลโครงงาน

รอการตรวจสอบ


NONE
การศึกษาฤทธิ์ของเสม็ดแดงซึ่งสามารถยับยั้งแบคทีเรียก่อโรคในระบบทางเดินอาหาร
Antibacterial activity from Syzygium gratum to inhibit Gastrointestinal tract pathogenic bacteria
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ – มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
สาขาชีววิทยาและความหลากหลายทางชีวภาพ
Poster Presentation
ดาวน์โหลด

สมาชิกกลุ่ม


  1. นัสรีนท์ หะยียูโซะ
  2. ธัญมน อนันต์จำเริญ