บัญชีผู้ใช้


ข้อมูลโครงงาน

รอการตรวจสอบ


NONE
การศึกษาสารสกัดจากสมุนไพรไทยที่มีฤทธิ์บำรุงร่างกายต่อการเจริญเติบโตของปลาหางนกยูง
Effect of Thai herb extracts on the growth of Guppy (Poecilia reticulata)
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ – มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
สาขาชีววิทยาและความหลากหลายทางชีวภาพ
Oral Presentation

สมาชิกกลุ่ม


  1. ญาสิต้า หมาดบากา
  2. พชรนภัส จินดาวัฒน์