บัญชีผู้ใช้


ข้อมูลโครงงาน

ตรวจสอบแล้ว


PP1_17_11
กรรมวิธีในการกระตุ้นการงอกของเมล็ดและการเจริญเติบโตของต้นอ่อนของต้นสะตอ
Effect of magnetically treated water on germination and seedling growth of Parkia speciosa
โรงเรียน มอ.วิทยานุสรณ์ สุราษฎร์ธานี - มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี
สาขาฟิสิกส์และดาราศาสตร์
Poster Presentation
เข้าร่วม

สมาชิกกลุ่ม


  1. สิรภพ โชคชัยปัถมาพร
  2. เพชรจิตราทร พึ่งชาติ