บัญชีผู้ใช้


ข้อมูลโครงงาน

ตรวจสอบแล้ว


PE2_17_06
การศึกษาความชอบพืชอาศัยของด้วงเต่ามะเขือ Epilachna vigintioctopunctata (Fabricius)
Study on host plant preference of 28-spotted lady beetle Epilachna vigintioctopunctata (Fabricius)
โรงเรียน มอ.วิทยานุสรณ์ สุราษฎร์ธานี - มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี
สาขาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมและนิเวศวิทยา
Poster Presentation
เข้าร่วม

สมาชิกกลุ่ม


  1. ปานฤทัย อุไรโรจน์
  2. ชมพูนิกข์ แสงตะวันวงศ์