บัญชีผู้ใช้


ข้อมูลโครงงาน

รอการตรวจสอบ


NONE
ผลอัลลีโลธิคจากขลู่และสาบเสือต่อการเปลี่ยนแปลงสรีรวิทยาและชีวเคมีของถั่วผี
Allelopathic effect of Pluchea indica (L.) and Chromolaen odorata on physiological and biochemical changes in Macroptilium lathyroides
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ – มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
สาขาชีววิทยาและความหลากหลายทางชีวภาพ
Oral Presentation
ดาวน์โหลด

สมาชิกกลุ่ม


  1. ชามิล ชายกุล
  2. วรเมธ วงศ์สำราญ