บัญชีผู้ใช้


ข้อมูลโครงงาน

รอการตรวจสอบ


NONE
ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระและความเป็นพิษต่อเซลล์มะเร็งช่องปากของสารสกัดจากหญ้าพันงูเขียว Stachytarpheta jamaicensis (L.) Vahl
Antioxidant Activities and Cytotoxicity against Oral Cancer Cells of Stachytarpheta jamaicensis (L.) Vahl Extracts
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ – มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
สาขาชีววิทยาและความหลากหลายทางชีวภาพ
Poster Presentation

สมาชิกกลุ่ม


  1. ศศิประภา ดำทองเสน
  2. ชนิกา จันทา