บัญชีผู้ใช้


ข้อมูลโครงงาน

ตรวจสอบแล้ว


OC2_16_10
การสังเคราะห์พอลิเมอร์ที่มีรอยประทับของแคลเซียมไอออนเพื่อวิเคราะห์หาปริมาณแคลเซียมไอออนในน้ำตัวอย่าง
Synthesis of Calcium ion Imprinted Polymer for Determination of Calcium ion in Real Samples
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ – มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
สาขาเคมี
Oral Presentation
เข้าร่วม

สมาชิกกลุ่ม


  1. พิมพิศา สังข์แก้ว
  2. จณิสตา กิจจาพานิชย์