บัญชีผู้ใช้


ข้อมูลโครงงาน

ตรวจสอบแล้ว


PP3_16_10
สมบัติเชิงการไหลและสมบัติเชิงแสงของน้ำมันทอดซ้ำ
Rheological and Spectroscopic Properties of Reheated Edible Vegetable Oils
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ – มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
สาขาฟิสิกส์และดาราศาสตร์
Poster Presentation
เข้าร่วม

สมาชิกกลุ่ม


  1. สิริรัตน์ สัตยานันท์
  2. นิสรีน คลายนา