บัญชีผู้ใช้


ข้อมูลโครงงาน

รอการตรวจสอบ


NONE
สมบัติเชิงการไหลและสมบัติเชิงแสงของน้ำมันทอดซ้ำ
Rheological and Spectroscopic Properties of Reheated Edible Vegetable Oil
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ – มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
สาขาฟิสิกส์และดาราศาสตร์
Poster Presentation
ดาวน์โหลด

สมาชิกกลุ่ม


  1. สิริรัตน์ สัตยานันท์
  2. นิสรีน คลายนา