บัญชีผู้ใช้


ข้อมูลโครงงาน

รอการตรวจสอบ


NONE
การลดปริมาณโลหะหนักแคดเมียมที่ปนเปื้อนในเนื้อเยื่อหมึกกล้วย
Reduction of Contaminated Cadmium in Squid Tissues
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ – มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
สาขาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมและนิเวศวิทยา
Poster Presentation
ดาวน์โหลด

สมาชิกกลุ่ม


  1. ซอฟวานี หะยีอาแว
  2. ธนวรรณ เสรีรัชวัชระ