บัญชีผู้ใช้


ข้อมูลโครงงาน

รอการตรวจสอบ


NONE
การชักนำแคลลัสจากเมล็ดของต้นพริกไทยพุ่ม(Piper nigrum L.)
Callus induction in seed explants of black pepper(Piper nigrum L.)
โรงเรียน มอ. วิทยานุสรณ์ – มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
สาขาชีววิทยาและความหลากหลายทางชีวภาพ
Poster Presentation
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด

สมาชิกกลุ่ม


  1. กมลภพ คล้ายดอกจันทร์
  2. พศิน ล้วนมณี