บัญชีผู้ใช้


ข้อมูลโครงงาน

รอการตรวจสอบ


NONE
ความแปรผันทางพันธุกรรมของริ้นฝอยทรายสกุล Phlebotomus ในคาบสมุทรไทย
Genetic variation of sand fly in genus Phlebotomus peninsular Thailand.
โรงเรียน มอ. วิทยานุสรณ์ – มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
สาขาชีววิทยาและความหลากหลายทางชีวภาพ
Poster Presentation
ดาวน์โหลด

สมาชิกกลุ่ม


  1. ศตพล คล้ายอักษร
  2. ธนบูรณ์ แซ่อึ่ง