บัญชีผู้ใช้


ข้อมูลโครงงาน

รอการตรวจสอบ


NONE
การศึกษาแผ่นฟิล์มไคโตซานผสมสารสกัดหอมหัวใหญ่และพริกไทยเพื่อการยับยั้งเชื้อราที่พบในกุ้งแห้ง
The study of Chitosan Film with onion and pepper extract for inhibit fungus in dried shrimps
โรงเรียน มอ. วิทยานุสรณ์ – มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
สาขาชีววิทยาและความหลากหลายทางชีวภาพ
Poster Presentation
ดาวน์โหลด

สมาชิกกลุ่ม


  1. ภาวินท์ ฐิตโสมกุล
  2. ปัณณธร พิทักษ์บูรพา