บัญชีผู้ใช้


ข้อมูลโครงงาน

ตรวจสอบแล้ว


PB3_15_10
การศึกษาแผ่นฟิล์มไคโตซานผสมสารสกัดหอมหัวใหญ่และพริกไทยเพื่อการยับยั้งเชื้อจุลินทรีย์ที่พบในกุ้งแห้ง
The study of Chitosan Film with onion and pepper extract for microbic inhibition found in dried shrimp
โรงเรียน มอ. วิทยานุสรณ์ – มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
สาขาชีววิทยาและความหลากหลายทางชีวภาพ
Poster Presentation
เข้าร่วม

สมาชิกกลุ่ม


  1. ภาวินท์ ฐิตโสมกุล
  2. ปัณณธร พิทักษ์บูรพา