บัญชีผู้ใช้


ข้อมูลโครงงาน

ตรวจสอบแล้ว


OB2_09_12
การผลิตโปรตีนลูกผสม EspA สำหรับการพัฒนาวัคซีนรักษาโรค ESC ในแบคทีเรีย Escherichia coli
Screening of antigenic protein EspA from bacteria causing ESC for vaccine development
โรงเรียนดรุณสิกขาลัย – มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
สาขาชีววิทยาและความหลากหลายทางชีวภาพ
Oral Presentation
เข้าร่วม

สมาชิกกลุ่ม


  1. ณิชาภัทร ภู่ทอง
  2. ธนดล เกษรบุญนาค
  3. พุฒิเมธ หิรัณย์อุฬาร