บัญชีผู้ใช้


ข้อมูลโครงงาน

รอการตรวจสอบ


NONE
การสร้างโปรตีนลูกผสม EspA สำหรับการพัฒนาวัคซีนป้องกันโรค ESC
Screening of antigenic protein EspA from bacteria causing ESC for vaccine development
โรงเรียนดรุณสิกขาลัย – มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
สาขาชีววิทยาและความหลากหลายทางชีวภาพ
Oral Presentation
ดาวน์โหลด

สมาชิกกลุ่ม


  1. ณิชาภัทร ภู่ทอง
  2. ธนดล เกษรบุญนาค
  3. พุฒิเมธ หิรัณย์อุฬาร