บัญชีผู้ใช้


ข้อมูลโครงงาน

ตรวจสอบแล้ว


PB2_07_05
การประยุกต์ใช้เทคนิคโฟโตแกรมเมตรีในการคืนรูปซากดึกดำบรรพ์ไดโนเสาร์ซอโรพอด จากแหล่งขุดค้นภูน้อย จังหวัดกาฬสินธุ์
Applying photogrammetry technique for the restoration of sauropod fossils from Phu Noi, Kalasin province.
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) - มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
สาขาชีววิทยาและความหลากหลายทางชีวภาพ
Poster Presentation
เข้าร่วม

สมาชิกกลุ่ม


  1. ภัทรพงศ์ เพิ่งจันดา
  2. ธันย์ณภัทร มีสารพันธ์