บัญชีผู้ใช้


ข้อมูลโครงงาน

รอการตรวจสอบ


NONE
ทำไมในการหาค่าปริพันธ์จึงต้องบวกค่าคงที่ C ในผลลัพธ์เสมอ
Why we take the constant C in the integrals formular form
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) - มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
สาขาคณิตศาสตร์และสถิติ
Poster Presentation
ดาวน์โหลด

สมาชิกกลุ่ม


  1. ธัญญลักษณ์ จันทร์ศิริ
  2. พิมอร ผิวงาม