บัญชีผู้ใช้


ข้อมูลโครงงาน

รอการตรวจสอบ


NONE
มิญชวิทยาของกระดูกไดโนเสาร์ยุคจูแรสสิกของประเทศไทย
Bone Histology of Dinosaurs from the Jurassic of Thailand
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) - มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
สาขาชีววิทยาและความหลากหลายทางชีวภาพ
Oral Presentation

สมาชิกกลุ่ม


  1. อินทัช ศรีจำนงค์