บัญชีผู้ใช้


ข้อมูลโครงงาน

ตรวจสอบแล้ว


PP1_07_06
ไมโครเวฟเซ็นเซอร์สำหรับตรวจวัดความเข้มข้นของสารละลายไนเตรท
Determination of Aqueous Nitrate Concentrate by using Microwave sensor
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) - มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
สาขาฟิสิกส์และดาราศาสตร์
Poster Presentation
เข้าร่วม

สมาชิกกลุ่ม


  1. สุภาวรักษ์ รัชอินทร์
  2. ฐิติชญา มหิพันธุ์