บัญชีผู้ใช้


ข้อมูลโครงงาน

รอการตรวจสอบ


NONE
การประมาณค่าข้อมูลที่หายไปโดยใช้วิธีการประมาณค่าในช่วง
Interpolation
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) - มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
สาขาคณิตศาสตร์และสถิติ
Poster Presentation
ดาวน์โหลด

สมาชิกกลุ่ม


  1. ณัชชา คิสาลัง
  2. ประสิทธิ์ ตันสังวรณ์