บัญชีผู้ใช้


ข้อมูลโครงงาน

รอการตรวจสอบ


NONE
การทดสอบประสิทธิภาพวัสดุคอมโพสิตไคโตซานเสริมสร้างความแข็งแรงด้วยเส้นใยจากกาบ ก้าน และผลของต้นหมากนวล
Experimental study of chitosan films using fiber from leaf stalk , leaf sheath and fruit of manila palm reinforced polymeric composites.
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) - มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
สาขาเคมี
Poster Presentation
ดาวน์โหลด

สมาชิกกลุ่ม


  1. งามเนตร ไชยวงศา
  2. นันท์นภัส สุขเพีย